Psykologisk & Social kapital – bæredygtig selvledelse og samarbejde (PD)

”Psykologisk & Social kapital – bæredygtig selvledelse og samarbejde”

– Organisationspsykologi, væredygtighed og samtalen som redskab

 

 

6 ugers erhvervsrettet uddannelse på diplomuddannelsesniveau (10 ECTS, PD-niveau)

Denne uddannelse er på et højere niveau end det gængse og er værdifuld for DIG, der ikke vil lade dig nøje!

 

Indhold

6 ugers erhvervsrettet uddannelse på diplomuddannelsesniveau (PD) i “Gruppe- og organisationspsykologi” med fokus på værdien af de menneskelige kompetencer og samtalen som redskab i det dialogiske organisatoriske rum. Uddannelsen er målrettet DIG, der ønsker at styrke din viden og dine færdigheder inden for temaerne:

 • Psykologisk og social kapital
 • Kognitiv Coaching og mental sundhed
 • Praktisk samtale, coaching og feedback
 • Læring og udvikling i organisationer
 • Strategier til udvikling af organisationer
 • Organisation og ledelse
 • Forandring, performance og teamudvikling
 • Kommunikationsteori og formidling
 • Konflikthåndtering og forandringsparathed

 

Formål & udbytte

Gennem uddannelsesforløbet bliver du helt skarp og konkret i forhold til at kunne beskrive værdien af din faglighed!

Uddannelsen sætter dig i stand til at kunne identificere, vurdere, begrunde og perspektivere udviklingsbehov, indsatsområder og innovationsmuligheder i teams og organisationer anno 2015!

Du får styrket din personlige gennemslagskraft til at matche den arbejdsplads, der har fortjent dig og dine kompetencer til gensidig gevinst og fortsat udvikling!

Positiv selvledelse, kommunikationskompetence og værktøjer til udvikling af teams og organisationer kendetegnet ved stærk psykologisk og social kapital er væsentlige kompetencer, der efterspørges i erhvervslivet af de virksomheder og organisationer, der er bæredygtige og attraktive for samfundet som for deres medarbejdere.

SE hvad kursisterne selv udtaler her: udbytte

 

Uddannelsen er målrettet dig, der ønsker at:

 • reflektere over dine egne paradigmer for selvledelse
 • videreudvikle dine ledelses- & rådgivningskompetencer
 • kunne bringe dig selv og andre i en optimal mental præstationstilstand
 • arbejde med praksisnære kognitive dialog- og analyseredskaber
 • arbejde med måder og metoder til styrkelse af fællesskabets sammenhængskraft og succes
 • reflektere nyere organisationspsykologis betydning for mening, commitment og handlekraft
 • være og kommunikere mere bevidst, tydelig og målrettet ved jobsamtaler og PU-samtaler
 • få redskaber og færdighedstræning i både den motiverende samtale som den svære samtale på arbejdspladsen
 • styrke dine kommunikative færdigheder i informationsformidling og beslutningsstrukturer
 • være en fænglsende formidler og attraktiv dialogpartner
 • booste dit cv med en diplomuddannelse til 10 ECTS point (PD-niveau)

 

Denne diplomuddannelse opkvalificerer og videreudvikler din faglige og menneskelige kompetencer til at navigere meningsfuldt og bæredygtigt i:

– Hvordan psykologi, mentale modeller og mentalitet ofte er vores største barriere.

– Hvilket lederskab og samarbejde faciliterer positive emotioner, væredygtighed og vilje til forandring.

– Hvordan kognitiv dialog- & deltagerbaseret kommunikation skaber tilhørsforhold, ejerskab og relationer af gensidig ansvarlighed.

– Hvordan du som fagperson, rådgiver, kollega og leder kan være rollemodel og kulturbærer for positiv selv- & medledelse, der frisætter psykologisk og social kapital og faciliterer styrket mening, strategisk commitment, innovationsevne og sammenhængskraft om resultatskabelsen.

 

Fokusområder hen over uddannelsens tre moduler

Positiv selvledelse og personlig handlekraft

Bæredygtig organisatorisk handle- & sammenhængskraft

Samarbejde, gruppedynamik og ledelse af væredygtig commitment i dagligdagen

 

 Modul 1

Fokus på organi­sation, ledelse og kommu­nikation ud fra Psykologisk kapital v/ kognitiv og positiv psykologi jf. Positiv selvledelse og personlig handlekraft som afgørende for organisatorisk handlekraft.

–          Her får du eksempelvis viden om og redskaber til at kunne vælge den indre dialog der arbejder for og ikke imod dig. Du lærer, hvordan det bliver muligt at ”kunne bestå i din egen bevidsthed” og hvordan dette er afgørende for din meningsfuldhed, din handlekraft og dine muligheder. Du lærer at udfordre mentalitet, indstilling, (vane)tænkning og diskurser, som netop afgørende for kultur, trivsel, kvaliteten af gruppens samspil og samarbejde.

 

Modul 2

Fokus på organisa­tion, ledelse og kommunika­tion ud fra Nyere funktionalisme v/ bogen “Strategi med mening”, Ph.d.afhandling med baggrund i tre års forskning i 60 danske virk­somheder jf. fokus på Organisatorisk handle- & sammenhængskraft og hvordan virksomheder sikre strategisk effektivitet og resultatskabelse.

–          Her får du eksempelvis indsigt i, hvordan strategi og samarbejdet om målopfyldelsen gøres til fælles mening, virkelyst og handleretning. Hvordan samarbejdet bliver kendetegnet ved motivation, lyst, energi og oplevelsen af at hører til i et praksisfællesskab af betydning og værdi. Du får redskaber til, at bygge bro mellem individuel og organisatoriske læring, som vil sikre at organisationens commitment har den rigtig retning og sammenhængskraft.

 

Modul 3

Fokus på organi­sation, ledelse og kommu­nikation ud fra Systemisk socialkonstruktionisme v/ bogen “Praksisfællesskaber” jf. Læring som deltagelse i sociale praksisser med fokus på forhandlet mening som afgørende for gruppedynamik og tilhørsforhold.

–          Her går vi blandt andet dybere ind i, hvordan den kommunikation der finder sted i organisationer er altafgørende for organisationens trivsel, sammenhængskraft og funktionsevne. Hvordan den faglige identitet og det værdifulde væredygtige som strategiske commitment, udvikles og styrkes i gensidige forhandlinger af mening og betydning i deltager- og dialogbaseret kommunikation.

 

Hvad siger tidligere kursister? LÆS deres udtalelser her

Efter PD uddannelsesforløb og styrket i job! LÆS succeshistorier her

 

Karakter-gennemsnittet på holdene er gennemsnitligt over 10!

SE og hør hvad kursisterne udtaler efter velgennemført afsluttende eksamen:

 

Anders Søbæk Andersen er en af de mange tidligere PD-kursister, der med styrket erhvervsrettet faglighed, fornyet selvindsigt og skærpet kommunikationskompetence gik ud efter endt PD-forløb og trådte i karakter som den rette kandidat til jobsamtalen og fik jobbet!

 

Resume – Forskningsbaseret fundring og erhvervsrettet orientering:

Det nye fokus

Usikkerheden, kompleksiteten og den forandringsdynamik, der kendetegner samfundet i dag, udfordrer livet i virksomheder og organisationer. Det nye fokus i succesfulde virksomheder og organisationer er på at skabe innovation, konkurrenceevne og vækst af psykologisk og social kapital gennem udvikling af de menneskelige kompetencer.

 

Det løfterige match

Den psykologiske fleksibilitet og forandringsparathed som nutidens økonomisk trængte (velfærds)samfund har kraftigt behov for, både fra arbejdsstyrken og fra aftagerne, matcher på løfterig vis menneskets iboende psykologiske potentiale med behov for og trang til motivation, ejerskab og (kompetence)udvikling.

 

Det afgørende potentiale

Da alsidig forskning dokumenterer at al udvikling, forandring og performance er baseret på tankeprocesser og følelsesliv, bliver det trivselsbefordrende og forretningsafgørende at arbejde mentalorienteret med kompetenceudvikling og målopfyldelse, så det ikke overlades til tilfældighederne, hvorvidt du som leder og kollega er henholdsvis rollemodel eller energivampyr i det daglige praksisfællesskab. En ting er at kunne sit fag, noget andet er at kunne mennesker…

 

Det stigende behov

Behovet for ledere og medarbejdere der besidder menneskelige kompetencer som intuition, passion, ydmyghed, viljestyrke, drive, indlevelse og autenticitet, og som forstår at være rollemodeller og kulturbærere for positiv selv- og medledelse viser sig stadig stigende relevant.

 

Det, du hermed inviteres til

Du inviteres på dette uddannelsesforløb til forskningsbaseret, erhvervsrelateret og handlingsorienteret at opkvalificere din personlige udvikling og faglige kompetencer. Hen over seks lærende uger vil du få ny viden om samt færdighedstræning og erfaringer med, gevinsterne ved fokus på psykologisk og social kapital. Du får indsigt i og værktøjer til, hvordan mental parathed og sociale færdigheder kan facilitere styrket arbejdsglæde, handlekompetence, personlig tilfredsstillelse og optimal ressourceudnyttelse, samt hvordan man som organisation tiltrækker og fortsat engagerer de talenter og faglige ildsjæle der gavner organisationens praksisfællesskab og produktivitet. Du får formuleringsværktøjer og styrket kommunikationskompetence til at fremstå, som den faglige ildsjæl, der er den rette kandidat til jobbet!

 

PT tilbydes interne (lukkede) hold, grundet den nuværende beskæftigelsesreform der fravælger at prioritere uddannelsestilbud til mellem- og højtuddannede! 

 

Underviser og vejleder

Tine Nyholm – Cand.pæd. i pædagogisk psykologi, stifter såvel som direktør i Commitment Lab, der er professionel udbyder af akademiske læringsforløb, der integrerer teori og praksis med udviklingsbehov og forandringsvisioner. Kognitiv proceskonsulent med speciale i uddannelse af hele praksisfællesskaber, som uddannelsesansvarlig, underviser og eksaminator. Udøvende mental coach og erhvervspsykologisk supervisor.

Senest er Tine bidragyder til nyere antologi om Ledelse i bogen ”Frivillig ledelse” (November, 2013), og NY antologi og metodebog om ”Coaching i nyt perspektiv” (Oktober, 2014). SE mere her: Aktuelt om udgivelser

Du er VELKOMMEN til at ringe til Tine for sparring på telefon 31 17 09 17

 

Læs mere i brochuren for uddannelsen her: Brochure – Psykologisk & social kapital, bæredygtig selvledelse og samarbejde pr 18 aug 2014

 

Tilmeld dig direkte hos Tine Nyholm: tn@commitmentlab.dk

 

Yderligere oplysninger og online tilmelding, hvormed vi kan sende dig de obligatoriske ansøgningsblanketter, har du nederst på siden her: Yderligere oplysninger og tilmelding

 

Under lov om åben uddannelse tilbyder Commitment Lab uddannelsen i samarbejde med Professionshøjskolen UCC, der er statsgodkendt udbyder af PD-modulet.

Uddannelsen udbydes i samarbejde med Professionshøjskolen UCC

Facebook
Twitter
LinkedIn