Case Sparinvest – Styrket motivation og stolthed (to-dags internat)

Sparinvest_Logo_RGB_MoerkGroen

Styrket motivation og stolthed i service- & supportarbejdet

 

Behov

Målet for samarbejdet med Commitment Lab var at styrke motivation og stolthed i Marketing & Communications teamets service- og supportarbejde og se muligheden for løbende at opnå faglig udvikling.

Som leder af HR, Marketing & Communications havde jeg stiftet bekendtskab med kognitiv coaching igennem et uddannelsesforløb hos Frank Johansen og havde set de muligheder, der ligger i metoden, men manglede samtidig erfaringen med anvendelse af denne.

Tine Nyholm havde via sit netværk fået en times taletid i Sparinvest, hvor hun præsenterede sin model Lykkehjulet®, som netop er et praksisorienteret værktøj til at facilitere frisættende ledelse og samarbejdskultur med fokus på at arbejde mentalorienteret med kompetenceudvikling og målopfyldelse berørte det, som kunne styrke teamet … Motivation, en forståelse af den mening og værdi de opgaver vi løser giver, som frisætter mentale ressourcer til kundecentrisk nytænkning, Overbevisning, tiltro og mod til at lykkes, som frisætter innovationsevne, drive og handlekraft, Handlekraft, igennem adfærd, evaluering og feedback, som tilsikrer resultatskabelse, transformativ læring og dialogbaseret udviklingskultur, samt Forankring igennem optimering og ny adfærd, som tilsikrer fortsat agilitet i procesforbedringen.

 

Proces

Tine og jeg aftalte at mødes for at drøfte mulighederne for opsætning af en workshop som skulle skabe en styrket motivation i service- og supportarbejdet i temaet og kultivere frisættelse mentalt til skærpelse af vores innovationsevner.

Med bagrund i et efterfølgende møde udarbejde Tine Nyholm oplæg til en workshop hvor jeg blev præsenteret for en værktøjskasse, som kunne støtte os i at lykkes med at sætte praksisudviklende mål og skabe strategisk commitment via Lykkehjulet.  Værktøjerne består af “Den kognitive lærings & udviklingsmodel”, “Tid og fokus – hvad betyder dit valg”, “Fyldestgørende Information”, “Det vi kaster lys på vokser” samt dialog redskabet “Kognitiv forstærkning”.

Værktøjer som gør os i stand til at reflektere over den mentale tilstand i en given situation og tage stilling til om den arbejder for eller imod de mål vi sætter os. Praksisnære metoder til sindsudvidende båndbredde der forløser nytænkning og optimal indsats, som vil styrke så vel vores egen stolthed, som samarbejdet internt i organisationen, og vil kunne innovere de kernekompetencer, vi ønsker at differentiere os på. Varetage at bruge selvindsigten til at udforme et aftalegrundlag: Hvad har vi erkendt, og kan vi med fordel have fokus på. Hvorfor, og med hvilken værdi. Hvordan handler vi konkret på dette, med andre ord skabe rammerne for væredygtig selvledelse og effektfuld dialog.

Workshoppen var bygget op over to dage, der vekslede mellem oplæg og øvelser. Hver dag afsluttede med et gruppearbejde: Dag 1 var opgavens fokus på Mening “Hvad er vi sammen om og hvilken berettigelse har vi i Sparinvest” og Værdi, “Hvad er vores rolle i opgaveløsningen et middel til”. Dag 2 gik opgaven på refleksion og aftalegrundlag. “Find ind til essensen af vores rolle, og hvilket udviklingspotentiale vi har til gode at forløse” ved brug af modellen “Fyldestgørende information” (Hvad, Hvorfor og Hvordan), samt afklare hvad målopfyldelse vil kræve og hvad teamet proaktivt vil forpligte sig til.

Inden workshoppen inviterede vi teamet til gensidigt udviklende samarbejde via spørgeskema til forventningsafstemning, samt for at give temaet mulighed for mentalt at indstille sig på workshoppen. Der blev endvidere udformet evalueringsskema til udfyldelse på hver af de to dages afslutning. Alle teammedlemmerne udfyldte efterfølgende en “Udbytte og anvendelseserklæring til forankring af meningsfuld målopfyldelse, proaktivt og udviklende”, samt afleverede en renskrevet kopi af resultatet fra de to workshops gruppearbejder.

 

Udbytte

Dette samlet i et dokument, samt den samlende værktøjskasse er et fantastisk materiale til mig som leder for at lykkes med at opbygge et top motiveret og innovationsberedt team, som skaber stor værdi for Sparinvests kunder og dermed Sparinvest og teamet selv. Som team har vi nu en fælles værktøjskasse som skal styrke og fortsat bevare vores motivation og stolthed i det service- og supportarbejde vi yder overfor Sparinvests kunder og Sparinvest som organisation. Realiseringen vil ske ved at vi bevidst anvender dem i vores daglige arbejde samt i dialog med vores interessenter med det mål, at værktøjskassen ender op med at blive en del af vores underbevidsthed og dermed en del af vores kultur.

Tine Nyholm er fantastisk at arbejde sammen med, hun er fyldt med positiv energi og en stor faglig indsigt, som lige umiddelbart kan overvælde en, indtil man via vedholdende dialogisk facilitering fanger og forstår værdien af hendes budskaber og ideer. Hun har, med fokus på læring, formået at opbygge et framework af metoder hvor den kognitive model er i centrum som i brug frigiver energi og troen på at ting lykkes og tillige initierer skabertrang og iderighed, med andre ord positivt forpligter og fortsat engagerer ildsjæle.

På de indledende møder som forberedelse til workshoppen, kom Tine hurtigt indtil essensen af vores behov for at kunne forløse nytænkning og styrke vores tilhørsforhold, samarbejde som positionering, udviklende og proaktivt. Hvorefter hun opbyggede et oplæg til en workshop, med højt fagligt indhold, hvor hun involverede mig som leder af teamet, således at jeg havde en følelse af at jeg havde været med til udformning af selve workshoppen samt spørgeramme til det afsluttende aftalegrundlag. For mig personligt har det givet en langt større forståelse af den kognitive model, samt forretningsafgørende afsæt til tanker og ideer omkring hvordan vi kan styrke sammenhæng mellem mindset, commitment, og daglig adfærd til styrkelse af High performance kulturen i Sparinvest.

– Jan Christiansen

Head of HR, Marketing & Communications.

Sparinvest, maj 2015

Sparinvest_Logo_RGB_MoerkGroen

 

 

 

SE også Case Styrket trivsel & dialog (2-dags workshop)

SE også Case Styrket samarbejde & gruppedynamik (2-dags workshop)

Facebook
Twitter
LinkedIn