Coaching i organisationer (AU)

 

Coaching i organisationer

– Coaching og ledelseskompetence i kognitivt og systemisk perspektiv 

Formål

At den studerende får viden, redskaber og færdigheder, der sætter ham/hende i stand til at bidrage til øget læring i organisationen samt mest effektiv kompetenceudvikling. At den studerende udvikler sin ledelseskompetence med særligt fokus på lederens rolle i forbindelse med organisatorisk kompetenceudvikling og læring.

Den studerene får indsigt i og erfaring for, hvordan coaching både som middel og løsning i den systemiske organisatoriske kontekst, sikrer værdiskabende læring og udvikling med sproget som redskab. Viden om den kommunikationsteoretiske baggrund for coaching med fundering i systemisk teori og organisationsteoretisk tænkning. Lærer at kommunikere anerkendende med indblik i sprogets betydning og de forskellige coachingteknikkers metoder.

 

Perspektiv

Uddannelsens organisationsteoretiske vidensgrundlag introducerer det systemiske perspektiv, hvilende på den socialkonstruktionistiske grundidé, at virkeligheden samskabes i dialog mellem mennesker. Hvor meningsdannelse og udvikling sker i daglige forhandlinger og relationer i praksisfællesskaber. Uddannelsen fokuserer på generel kommunikations- og coaching begreber og principper, med udgangspunkt i specifikt kognitiv psykologi. Fokus er på, hvordan din mentale tilstand (tanker og følelser) er bestemmende for, hvor godt du udnytter dine personlige styrker og potentialer (talent, viden og færdigheder). Hvordan du meningsfuldt optimerer din lærings- og forandringsparathed, samt indgår bæredygtigt i daglige relationer, personlige, faglige som sociale.

 

Psykologiske vidensgrundlag og organisatoriske orientering

Kognitiv psykologi er den bedst dokumenterede og evidensbaserede viden der findes om menneskers adfærd. Kognitiv psykologi har fokus på det særegent menneskelige, vores evner til at handle begrundet og udvikle os til stadig større grad af kompleksitet gennem netop vores tanke- og læringsprocesser. Med baggrund i det værdi- og effektfulde ved, at arbejde målrettet med nuet og fremtiden med fokus på styrker og det der lykkes, er den kognitive og positive psykologi uddannelsens psykologiske videns platform. Med viden om at adfærd gøres i relationer og praksisfællesskaber, har uddannelsens psykologiske vidensplatform parallel til fundering i systemisk kontekstuel virksomhedsteori.

 

Vejledende indhold for Coaching i organisationer (valgfrit modul i Akademiuddannelsen i Ledelse):

1. Organisationsforståelse

2. Kompetenceudvikling og læring

3. Ledelseskompetence

4. Kommunikationsteori og –forståelse

5. Coaching som metode og tænkning

 

Pensum

Oestrich, I.H. (2010). Kognitiv coaching – forøg din ydeevne med kognitive principper. Dansk Psykologisk Forlag (sider 224).

Frederickson, B.L. (2010). Positivitet: Et middel, ikke et mål, side 25-44 I: Positivitet – Kilder til vækst i livet”. Dansk Psykologisk Forlag (20 sider).

Uddannelsesmappen med ”Coaching – perspektivering og dokumentation” (17 sider) samt øvrige indhold (ca. 55 sider med modeller og tekstdias).

 

Mål

Kursets mål defineres inden for fem hovedområder. Undervisningen og opgaverne tilrettelægges så den systematisk inddrager disse fem hovedområder.

 

Organisationsforståelse

At du:

 • Udvikler en forståelse for den organisatoriske kontekst som samtalen indgår i
 • Kan beskrive muligheder og begrænsninger for coaching i forskellige organisatoriske rammer
 • Har et klart billede af, at organisatorisk coaching adskiller sig fra personlig coaching ved at samtalen foregår i grænsefladerne mellem det personlige og det professionelle (ikke med udgangspunkt i det private)
 • Forstår at organisatorisk coaching har fokus på opgaveløsningen og på individet som en del af et gensidigt fællesskab og at der derfor er fokus på relationerne mellem personer
 • Kan se mønstrer i relationer som vigtigere end årsager og virkning
 • Forstår hvordan læring, mening og identitet i praksisfællesskaber er afgørende for organisationen som socialt system og kan udvikle handlingsplaner herfor

 

Kompetenceudvikling og læring

At du:

 • Har viden om hvad der skaber læring individuelt og organisatorisk
 • Er bevidst om menneskers forskelligheder i læringsstrategi og mestringsevne
 • Kan udøve selvrefleksivitet – være i metaperspektiv
 • Forstår det afgørende ved, at mennesker oplever mening, erkendelse og ejerskab, der gør det relevant overhovedet at engagere sig
 • Forstår værdien af at bibringe fokuspersonen kompetencer, der gør det muligt at finde egne løsninger på udfordringer
 • Kan stille spørgsmål til kontekst, relationer og positioner frem for til indholdet med henblik på at fokuspersoner bevidstgøres om egen forholdemåde
 • Kan stille spørgsmål, der sætter fokuspersoner i en selvobserverende og selvreflekterende position
 • Kan bringe sig selv og andre i en optimal mental præstationstilstand, der gør det muligt at udnytte individuelle styrker og potentialer optimalt

 

Ledelseskompetence

At du:

 • Kan udøve coachingsamtaler i forskellige relationer: medarbejder-kollega, individ-team
 • Har viden om forskellige coaching tilgange og metoder med deres begreber
 • Kan udøve kognitiv coaching i forskellige kontekster: ”mentor”, ”MUS”, ”vanskelig/udfordrende samtale”, ”dilemma”, ”udviklingsopgave”
 • Kan vurdere egen personlige coachstil
 • Gennem mentaludvikling lærer at udnytte din organisations kompetencer (viden og færdigheder) optimalt
 • At du forstår at dække både virksomhedens og medarbejdernes behov for ledelse
 • At du forstår perspektiverne og ansvaret vedrørende daglig lederskab, selvledelse og ledelse som afgørende for bæredygtig ledelse
 • At du får kommunikative og coachende virkemidler, der som samtaleredskaber faciliterer gensidig åbenhed, tillid og styrket relation
 • Kan håndtere skiftende kontekster og positioner
 • Er trænet i den objektive ”neutrale” position

 

Kommunikationsteori og -forståelse

At du:

 • Forstår centrale begreber fra kognitiv og systemisk teori samt deres berettigelse og virkningsfuldhed i den organisatoriske kontekst
 • Får kommunikationsteori på plads og får forståelse for kommunikationens afgørende betydning i daglig praksis
 • Kan opstille betingelser for organisationens dialogiske rum
 • Kender tænkning og anvendelse af anerkendende kommunikation
 • Har overblik over kommunikative virkemidler og træning i coachingteknikker herunder spørgeteknik inden for coachingens faser
 • Kan anvende sproget som et bevidst værktøj i etableringen af den sociale virkelighed
 • Har indsigt i hvordan eksternaliserende samtaler kan bidrage til adskillelse af personer fra problemer
 • Har viden om narrative samtalers muligheder i coachingmetoden

 

Coaching – metode, tænkning og handling

At du:

 • Har en etik i forhold til coaching, som middel i en organisation
 • Ved hvad coaching er og ikke er
 • Er trænet i metode, faser og en bred vifte af værktøjer
 • Er trænet i og mestrer alle seks faser af den kognitiv coachingproces
 • Har viden om positiv psykologi og psykologisk kapital
 • Kan reflektere over egen praksis
 • At du har viden om tankens kraft og hensigtsmæssigt kan anvende din viden i de daglige relationer og kontekster
 • At du lærer, at cope dig selv på egen indre dialog – hensigtsmæssigt lærer at blive din egen gode coach
 • At du lærer, at coache andre således at deres tanker, følelser og adfærd arbejder succesfuldt for dem i forhold til deres mål, personlige som organisatoriske
 • Kan benytte kommunikative virkemidler kontekst og relationsbestemt
 • Kan anvende coaching som samtalekunst
 • At du kan bringe dig selv og andre i en optimal mental præstationstilstand

 

Udbytte

 • En statsgodkendt akademiuddannelse (AU) i kommunikation og coaching
 • 10 ECTS point ved bestået eksamen og således internationalt godkendt meritgivende eksamensbevis
 • Mulighed for Statens voksenuddannelses støtte (SVU) da uddannelsen er statsgodkendt i SVU-styrelsen
 • Eksamineret af statens censorkorps
 • En praktisk coachinguddannelse med fokus på kognitiv coachings virkningsfulde og veldokumenterede værktøjskasse
 • Styrkede ledelseskompetencer der sætter lederen i stand til, bevidst og værdiskabende, at sætte scenen faglig som mentalt
 • Interaktiv vinklet uddannelse, med operationel orientering og udgangspunkt i de virksomhedsprocesser og deres dialogiske diskurser der er en del af dagligdagen
 • At beherske en lang række praktiske værktøjer, der på en forståelig, nem og enkel måde, vil gøre dig kompetent og erfaren
 • Færdigheder i, at kunne bringe sig selv og andre i en mental optimal præstationstilstand, der muliggør optimal kompetenceudvikling og læring, og således optimal udnyttelse af organisationens individuelle styrker og ressourcer
 • Større handlekraft og styrket personlig gennembruds- og gennemslagskraft
 • Viden og færdigheder i, at anvende coaching som ledelsesstil og samtalekunst i det organisatoriske dialogiske rum
 • Intensiv indsigt og færdigheder i selvledelse og personlig udvikling
 • Professionel, effektiv og målrettet uddannelse som underbygger og sikrer trivsel og succes – fagligt, personligt som organisatorisk

 

Eksamen

Det forventes at uddannelsesforløbet afsluttes med individuel mundtlig eksamen med udgangspunkt i obligatorisk skriftlig synopsis. Karakterbedømmelse gives alene ud for den mundtlige præstation. Ved bestået eksamen opnås 10 ECTS point. Særlige adgangsforudsætninger: Ingen.

 

Synopsis

Synopsen er vejledende på fem sider og er en skriftlig udarbejdet ”Drejebog” for en coaching, som gennemføres inden den mundtlige eksamen.

Problemformuleringen med udgangspunkt i en praktisk problemstilling skal godkendes af underviser. Eksaminationen er mundtlig refleksion over det, som skete i processen – forstået i forhold til fagets teoretiske fundament.

 

Undervisningsform

Undervisningsformen er designet med hovedvægten lagt på praksisnær udvikling, med fokus på interaktiv undervisning, hvor det tilsikres at både visuelle, auditive og kinæstetiske indlæringskanaler stimuleres. Viden omdannes til færdigheder med direkte kobling til deltagernes hverdag. Udviklingsforløbet gennem hele uddannelsen er et miks af live undervisning, workshops, træning/evaluering/feedback, ”hjemmeopgaver” i dagligdagen, udvalgt fagrelevant materiale samt bogen ”Kognitiv Coaching – Forøg din ydeevne med kognitive principper” (2010), uddannelsesmappe og opgaver.

 

Studieaktivitet

Uddannelsesforløbet strækker sig, med henvisning til fagmodulplanen og vejledende indhold, tidsmæssigt over 8,6 uger. Arbejdsindsats pr. uge er 18 timer, hvorved den studerende forpligter sig til, at være studieaktiv.

 

Målgruppe

Uddannelsen er unik for lederen, der er ansvarlig for, at skabe resultater sammen med og gennem andre. Samt fagpersoner der arbejder med HR, er vejleder, eller har en rådgivende eller coachende funktion i dagligdagen. Her udover er uddannelsen værdifuldt for alle, der i deres daglige arbejde har kontakt til og relationer med andre mennesker – hvor kommunikation således er et vigtigt redskab i hverdagen.

 

Undervisere

Tine Nyholm – Cand.pæd. i pædagogisk psykologi, proceskonsulent og stifter af Commitment Lab der er en erhvervspsykologisk konsulentvirksomhed. Tine har gennem praksisforskning i selvværd, mestringsevne og pædagogisk videnledelse i praksisfællesskaber, skabt nye indsigter og begreber. Med passion for mennesker og udvikling, skaber Tine naturligt både overblik, fælles engagement og resultater, som proceskonsulent, underviser og mentalcoach.

Jeanett Kiy – Cand.jur., seksårig erhvervspsykologisk uddannelsesmæssig baggrund, certificeret coach og psykoterapeut MPF. Jeanett er en erfaren kompetenceudviklinger, træner og underviser. Lige som Jeanett er censorgodkendt på AkademiUddannelserne.

Lars Ginnerup – Cand.psych., er pionér som positiv erhvervspsykolog (siden 2005) og som facilitator og procesdesigner (siden 1985) – tidligere forsker – og nu prisbelønnet ekstern lektor på CBS. Lars driver Lykkeklinikken, som er 100 % specialiseret i positiv psykologi. Lars bidrager med en halv dags masterclass i positiv psykologi og psykologisk kapital.

 

Uddannelsens udbydere

Commitment Lab tilbyder uddannelsen i samarbejde med Professionshøjskole eller Erhvervsakademi, alt efter værtvirksomhedens Region og ønske om vejlende indhold.

 

Investering

Da uddannelsen er statsgodkendt kan der ansøges om SVU-støtte i SVU-Styrelsen, se www.svu.dk

Er du / dine medarbejdere støtteberettiget, får du/i en forhåndsgodkendelse inden uddannelsens / fagmodulets start. Tilskuddet bliver udbetalt til din arbejdsgiver / virksomhed, hen over uddannelsesperioden. Da uddannelsen primært udbydes som interne hold, er den samlede pris for et hold, afhængig af antal deltagere og værtsvirksomhedens specifikke behov for hvilke processer samt hvilke undervisere undervejs.

 

Tilbudsgivning og tilmelding

Tilbudsgivning og tilmelding, med udgangspunkt i værtsvirksomhedens behov og ønsker, sker til Commitment Lab, Tine Nyholm tn@commitmentlab.dk eller på telefon 31 17 09 17.

 

Oplysninger i øvrigt

Er du SVU berettiget?

Hvad er ECTS-systemet?

Hvad kan Merit/ ECTS bruges til?

 

Regler for SVU berettigelse

 • Være fyldt 25 år. Du kan ikke få SVU, hvis du er fyldt 65 år, når uddannelsen begynder.
 • Være ansat i en Dansk virksomhed, være dansk statsborger, bo i Danmark eller ligestillet med danske statsborgere.
 • Inden for de sidste fem år skal du have været beskæftiget svarende til mindst tre år på fuld tid, hvis du er fuldtidsbeskæftiget, når du søger SVU. Du er fuldtidsbeskæftiget, når du søger SVU, hvis du i de sidste 10 uger, før du søger, har haft 37 timers arbejde om ugen. Er du deltidsbeskæftiget kun svarende til mindst to år på fuld tid.
 • Hvis du er lønmodtager, skal virksomheden godkende at du må deltage i uddannelsen.
 • Du får løn fra virksomheden og du må ikke få anden offentlig støtte under uddannelsen.

Har du tidligere fået SVU bedes du kontakte os.

 

ECTS-systemet

ECTS-systemet står for European Credit Transfer System. Det er et system til meritoverførsel inden for videregående uddannelser.

Systemet er udviklet i EU til at beskrive det tidsmæssige omfang og faglige indhold af de studieperioder og enkeltelementer, der indgår i en videregående uddannelse. ECTS-systemet er en fælles europæisk standard, og det kan derfor bruges ved meritoverføring af studieperioder gennemført ved forskellige uddannelsesinstitutioner i udlandet eller i Danmark.

ECTS-systemet består af:

 • en kvantitativ del i form af et pointsystem
 • en kvalitativ del i form af “informationspakker”
 • en karakterskala

Den kvantitative del, ECTS-point, er en værdi, der tillægges de enkelte kursusenheder i en uddannelse. ECTS-point er således en måleenhed for den arbejdsindsats, som den studerende skal yde for at gennemføre kursusenhederne.

Alle danske videregående uddannelsesinstitutioner skal anvende ECTS-pointssystemet. Det gælder fx også akademi, diplom- og masteruddannelser.

Hvad kan Merit/ ECTS bruges til

Det er en fælles EU-standard, som kan bruges til meritoverførsel af moduler på samme uddannelsesniveau gennemført ved forskellige uddannelsesinstitutioner i udlandet eller i Danmark.

Formålet med merit er, at man ikke behøver at lære det samme to gange. Hvis der er et eller flere fag, som er gennemført i en anden uddannelse, kan man – efter visse regler – derfor blive fritaget for disse fag i en ny uddannelse.

Når man får merit for et fag, betyder det normalt, at man hverken skal følge undervisning i faget eller skal gå til prøve heri.

Rekvirer brochure her: tn@commitmentlab.dk

Facebook
Twitter
LinkedIn