Kognitiv mentor for væredygtig udvikling & dialogisk samskabelse – Kognitiv Coaching i organisationer

LÆR at være mentor og kulturbærer

– væredygtigt vedkommende, relationelt intelligent & praktisk (talent)udviklende!

 
… har du tænkt over sammenhængen mellem vores trivsel, udvikling og livsmening som sociale væsener, og det at have mentorer og rollemodeller at inspireres af og udvikles i samspil med?

Ønsker DU at opkvalificere dine faglige og menneskelige ledelses-, mentor- & kommunikationskompetencer meningsfuldt gennemgribende?        
 

Tilmeld dig pr mail til Tine Nyholm: tn@commitmentlab.dk eller ring på tlf: 31 17 09 17

 
Denne uddannelse integrerer nyeste teori og praksis læringscentreret og arbejdslivsorienteret, sådan at DINE menneskelige kompetencer som mentor for andres læring og udvikling styrkes og opkvalificeres, professionelt!

Med fokus på værdien af vores menneskelige kompetencer, coaching som et af tidens stærkeste værktøjer til mentoring og udvikling er uddannelsen målrettet DIG, der karriererettet ønsker at opkvalificere og styrke din viden og dine praktiske kompetencer inden for temaerne:

 • Kognitiv mentor og mentoring
 • Kognitiv Coaching og effektfuld dialog
 • Motivation, sparring og feedback
 • Kommunikationsteori og –forståelse
 • Kompetence- og mentaludvikling
 • Psykologisk og social kapital
 • Væredygtig selvledelse og ledelse
 • Forskellighed og konflikthåndtering
 • Læring og udvikling i organisationer

   

UDDANNELSE med vægt på menneskelige, coachende mentor kompetencer er et must fordi

 • At erkende sig selv og sin virkning på andre er relateret til følelsesmæssigt intelligent lederskab, afgørende for relationskompetence og kvaliteten af samarbejdet.
 • Behovet for ledere der med passion, ydmyghed, drive, indlevelse, autenticitet og omtanke er rollemodeller og kulturbærere i hverdagen, er afgørende for trivsel og produktivitet.
 • Et manglende fokus på de menneskelige kompetencer kan overlade til tilfældighederne, hvorvidt du som leder og kollega er henholdsvis rollemodel eller energivampyr i de daglige samarbejder.
 • Væredygtighed og (fag)identitet udvikles og styrkes i gensidige forhandlinger af mening og betydning i deltager- og dialogbaseret kommunikation, der faciliterer frisættelse og fremdrift frem for forbehold og forhindringer.
 • At praktisere væredygtig ledelse og dialogisk samskabelse faciliterer sammenhæng mellem mentale modeller, strategiplanens formulering og daglig adfærd, og er afgørende for arbejdsglæde, sammenhængskraft og resultatskabelsen.

 

VELKOMMEN til DIG

… der ønsker praksisrettet, forsknings- og anvendelsesorienteret åben uddannelse der giver vedkommende viden, greb, metoder og værktøjer. DIG der udviklingsorienteret og karrierebevidst ønsker fortsat (fornyet) professionel praksis, med styrkede faglige kompetencer til, som reflekterende praktiker at være kognitiv mentor for:

 • Alliance, der forløser sårbarhed og frisætter talent
 • At mestre væredygtig selvledelse, effektfuld kommunikation og dialogisk konflikthåndtering
 • At være kulturbærer og rollemodel for væredygtig ledelse og dialogbaseret udviklingskultur
 • At kunne bruge kognitive coachingmodeller og –teknikker med henblik på at skabe læring og udvikling i eget faglige virke
 • Strategisk frisættende at kunne engagerer organisationens menneskelige kompetencer, vedkommende og forretningsudviklende!

 

Målgruppe 

Dig, der er klar over at kvaliteten af relationskompetence, mentoring, selvledelse og ledelse handler om at kende og erkende sig selv og sin virkning på andre. Dig, der higer efter fornyet viden om og praksisnære redskaber til styrket følelsesmæssigt intelligent lederskab, mentoring og relationskompetence.

Uddannelsen er særdeles relevant for mellem- og højtuddannede akademikere, der ønsker at kunne beskrive værdien af deres studier og kerneområde vedkommende, værdiskabende og praksisnært, samt i relation hertil ønsker at kunne mennesker relationelt befordrende og samarbejdsudviklende.

Uddannelsen er frisættende for ledere og for kulturbærende medarbejdere, der er ansvarlig for at skabe udvikling og resultater sammen med og gennem andre, og hermed relevant for dig, der er projektleder, HR-chef, HR-medarbejder, personale- eller salgsansvarlig, og som ønsker at praktisere væredygtig daglig (selv)ledelse og at være en virkningsfuld facilitator, mediator, formidler og dialogpartner i det organisatoriske dialogiske rum.

Det kan også være du er karrierecoach, mentor, konsulent, beskæftigelsesrådgiver, fysioterapeut, laborant, socialpædagog, lærer, sygeplejer eller at du arbejder med aktivering, udøver anden form for bistand, rådgivning, faciliterende og/eller coachende funktion.

Da vi forstår os selv og verden gennem på den ene side at spejle os i andre og på den anden side opnå erkendelser gennem samtaler er uddannelsesforløbet udbytterigt for alle, der i deres daglige arbejde har kontakt til, samspil og relationer med andre mennesker, hvor anerkendende deltager- og dialogbaseret kommunikation er afgørende.
 
Uddannelsen er hermed målrettet dig der ønsker                                                                        IMG_2545

 • at videreudvikle dine mentor-, coaching- & kommunikationskompetencer
 • at mestre væredygtig selvledelse og væredygtig mentoring
 • at udvikle dit lederskab i coachende facilitering, der skaber læring og udvikling
 • at opnå værdiskabende professionelle kompetencer med afsæt i kognitiv teori
 • faglige kompetencer til at engagerer meningsforhandlende og konfliktopløsende
 • forskningsbaseret og praksisorienteret viden og værktøjer til at forebygge så vel som håndterer stress
 • at anvende kognitiv coaching i organisationer til at facilitere motivation, væredygtighed og udvikling
 • værktøjer til at skabe strategisk commitment, trivsel og handlekraft i organisationer
 • at mestre samtalen som redskab og være en succesfuld dialogpartner
 • at opkvalificere dine praksiskompetencer i tråd med organisationers og virksomheders behov og efterspørgsel på menneskelige kompetencer

 

Kerne formålet med uddannelsen

Helt konkret, tilbydes du fagspecifikt at optimere din personlige gennemslagskraft med overensstemmelse i selvforståelse, kompetencer og adfærd, som vil styrke dine muligheder for meningsfuld succes som mentor, kulturbærer og fagperson.

 

Formål og udbytte

Formålet er, at kursisten udvikler sine menneskelige mentor-, relations- og ledelseskompetencer med særligt fokus på at motivation og læring er en indefra-og-ud proces, der gøres hen over refleksion, erkendelse, stillingtagen og ejerskab i en dialogisk alliance, hvor mentee guides, sparres, rådgives og coaches.

Der tages med fundering i lærings- og motivationsteori, samt nyere psykologi, sundhedsfremmeforskning og organisationspsykologi, udgangspunkt i et praktisk kommunikationsteoretisk perspektiv, hvor coaching som værktøj til at skabe læring og udvikling i egen organisation / eget professionelle faglige virke rendyrkes anvendelsesorienteret.

Desuden indgår som et væsentlig element følelsesmæssig intelligens og væredygtig selvledelse, som afgørende for netop reflekteret nærværende, menneskeligt og professionelt virke, kendetegnet ved omtanke og autenticitet, som afgørende for graden af tillid, commitment og handlekraft både relationelt, fagligt og organisatorisk.

 Svend Erik på om hans mundtlige præsentation        Udbyttet er hermed blandt andet  

 • At mestre væredygtig selvledelse i hverdagens forandring og muligheder
 • At være mentor, læringsagent og kulturbærer for væredygtig ledelse & dialogbaseret udviklingskultur
 • At videreudvikle og opkvalificere dine mentor-, ledelses-, coaching & kommunikationskompetencer
 • Kan navigere i og håndtere psykologi, mentale modeller og mentalitet til forståelse og håndtering af kultur, vanetænkning og mentale mønstre, udviklende og bæredygtigt
 • Kan faciliterer positive emotioner, væredygtighed og vilje til forandring
 • Kan anvende kognitiv mentoring og kognitiv coaching som dialogredskab og samtalekunst
 • Kan mentorere og coache andre til succesfuldt at tænke, føle og agere hensigtsmæssigt i forhold til både de personlige og organisatoriske mål
 • Kan håndtere og formidle værdien af at erkende de følelsesmæssige diskurser i det daglige samarbejde som trivsels- og forretningsafgørende
 • Kan beskrive værdien af din fagperson og dit budskab attraktivt og værdiforøgende
 • Kognitiv mentor og coachinguddannelse med afsæt i nyere forskning og metoder
 • Faglig opfølgnings-, sparrings- & supervisions netværk på tværs af hold ved Commitment Lab

 

Perspektiv – forskningsbaseret og praksisorienteret, hvordan at

 • positiv selvledelse, trivsel og handlekraft er ikke udelukkende et indre psykologisk anliggende, da vi i samarbejderne kollegialt og ledelsesmæssigt påvirker hinanden (#delepsykologi).
 • psykologisk og social kapital er grundlæggende for frisættelse af individuelle potentialer til optimal mental præstation og meningsfuld succes i samarbejdet (#VæredygtigLedelse #VæredygtigSelvledelse).
 • nutidens kompleksitet og forandringsdynamik matcher vores menneskelige potentiale med behov for og trang til læring, medbestemmelse og tilhørsforhold i dialogiske samarbejder (#DialogiskSamskabelse).

At være professionel mentor anno nu er en faglig og menneskelig fordring, der i praksis handler om coachende, sparrende og dialogisk at gøre sig fortjent til at bevidstgøre og bevæge i en samskabende alliance, der facilitere erkendelse, refleksion, stillingstagen og ejerskab, med fokus på at:                                                   IMG_23681

 • Erkendelse er vejen til udvikling og forandring såvel individuelt som i samarbejde
 • Vores mentale fokus og tilstand er afgørende faktor for, hvor udviklende vi formår at bruge os selv i den givne situation og opgave
 • At skabe bevidst udvikling, ejerskab for og transformativ læring i forhold til positiv forandring er en refleksiv proces, fordi vores tanker kan reguleres med tanker og tænkning
 • Kognitiv kommunikation faciliterer dialogisk frisættelse af individuelle potentialer til styrket selvledelse og optimal mental præstation i samarbejdet
 • At skabe fælles retning og engagement i mangfoldigheden af mentale modeller, følelser og bevæggrunde er et dialogisk anliggende
 • At være kendetegnet ved væredygtighed og sammenhængskraft er relateret til at tilgå og tackle forskellighed og konflikter udviklende
 • At være mentor og kulturbærer, anerkende, lærende og positivt forpligtende fordrer psykologfaglig viden og menneskelige kompetencer

 

Psykologisk vidensgrundlag og organisatorisk orientering

Kognitiv psykologi er den bedst dokumenterede og evidensbaserede viden, der findes om menneskers adfærd. Kognitiv psykologi har fokus på det særegent menneskelige, vores evner til at handle begrundet og udvikle os til stadig større grad af kompleksitet gennem netop vores tanke- og læreprocesser.                            IMG_2561 PNG nu

Fra systemisk teori, valideres perspektiverende ved nyere forskning i læring og positiv forandring, hvordan virkeligheden i hverdagen samskabes i dialog mellem mennesker. Som tilsammen lærende, sociale og skabende væsener trives vi bedst, nyder mest og skaber størst, når vi har mulighed for at udvikle os fortsat i dialogiske samarbejder!

Uddannelsens fokus er hermed på hvordan psykologisk og social kapital tilsammen er grundlæggende for frisættelse af individuelle potentialer til optimal mental præstation i samarbejdet, samt hvordan vejen til udvikling og forandring såvel individuelt som i samarbejdet går over erkendelse.

Kognitiv mentoring praktiseret ved kognitiv coaching (defineret i 2014) er således holistisk, en kombination af kognitiv neurovidenskab, forskningsbaserede kognitive og positiv psykologiske metoder, sundhedsfremme samt nyere organisationspsykologisk forskning om relevansen af fokus på mentale modeller og følelsesmæssige diskurser ved udvikling og implementeringen af strategier i daglig organisatorisk praksis.

 

Undervisningsformen

Undervisningen er trænings-, praksis- og anvendelsesorienteret. Kurset strækker sig, med henvisning til lov om åben uddannelse og jobrettet uddannelse til ledige, tidsmæssigt over 6 heltidsstudie uger med 37 timers ugentlig studieaktivitet. For beskæftigede kursister, vil ny viden, værktøjer og styrkede kompetencer muliggøres ved ugentlig deltagelse 1-2 dage, alt efter den enkeltes situation og ønsker.

Undervisningsformen er struktureret til at facilitere action reflection learning, for så vel styrkede kompetencer som kursistens personlige transformative læring. Med hovedvægten lagt på praksisnær udvikling, interaktiv undervisning og emergent læringsrum, reflekteres, analyseres og perspektiveres ny viden, færdigheder og kompetencer med direkte kobling til kursisternes hverdag. Udviklingsforløbet gennem hele uddannelsen er, med vægt på praktisk træning og udøvelse, et miks af live undervisning, workshops, træning/evaluering/feedback, selvrefleksions meditative stunder i dagligdagen, udvalgt fagrelevant materiale og litteratur.

 

Underviser                                                                                    Tine m holdet o BØGER liggende - godt stemningsbillede

Tine Nyholm – Cand.pæd. i pædagogisk psykologi, stifter såvel som direktør i Commitment Lab der er professionel udbyder af akademiske læringsforløb, der integrerer teori og praksis med udviklingsbehov og forandringsvisioner. Kognitiv og systemisk proceskonsulent med speciale i uddannelse af hele praksisfællesskaber kendetegnet ved høj psykologisk og social kapital, som uddannelsesansvarlig, underviser og eksaminator. Udøvende mental coach og erhvervspsykologisk supervisor. Medforfatter i nyere antologier om fremtidens ledelse, og om coaching som et af tidens stærkeste værktøjer til udvikling.

 

Det siger tidligere kursister

”Det har været et helt forrygende uddannelsesforløb med Commitment Lab og Tine Nyholm. Jeg har sjældent mødt en så engageret og fag-passioneret underviser der i den grad brænder for sit virke, og som kan nå ud til de studerende. Jeg har fået relevant viden og redskaber til at bruge i hverdagen og i arbejdsrelaterede situationer, der fremmer relationer og samarbejde – ny viden om mig selv og værktøjer til, hvordan jeg skal begå mig i organisationer på en væredygtig måde. Det er et uddannelsesforløb jeg stærkt kan anbefale til alle.”

– Sanne Petersen, Sekretær

”Forløbet har levet op til de forventninger jeg havde ift. at blive præsenteret for forskellige typer coaching, samt at få konkrete praksisnære værktøjer at anvende.Det betyder at jeg nu kan skelne dem fra hinanden og kan bruge værktøjerne og de forskellige indgangsvinkler, skræddersyet til de situationer, hvor jeg vurderer at jeg kan have gavn af dem i mit arbejde. Jeg har også fået udvidet mit faglige sprog og teoretiske fundament i lederrollen, hvilket jeg vurderer som værende meget værdifuldt.

Mine egne erkendelser opnået i træningsforløb har hermed givet mig nogle værktøjer jeg kan anvende til at være den mest autentiske udgave af mig selv som leder. Da disse værktøjer er meget brugbare og allerede har sat sig på rygraden, er jeg overbevist om at det vil have positiv og virkefuld indflydelse på min tilgang til ledelse og kollegiale relationer fremadrettet.”

– Signe Andersen, Leder

”Over al forventning har uddannelsen levet op til det jeg kom for. Den megen fantastiske faglitteratur og det store fokus på praktisk anvendelse og øvelse har åbnet døren for frihed til selverkendelse og en mere fokuseret dialog. Med andre ord, bevidstgørelse af egne tanker og hvorved de har indflydelse på udfaldet af dialogen.

Praktisk betyder dette for mig at jeg i fremtiden vil reagere på mine tanker (og følelser) således at jeg ikke er et udtryk for single loop læring, men dobbelt loop læring – dette både arbejdsmæssigt og personligt.

Det er blevet mig bevidst, at jeg selv må tage affære, hvis jeg ønsker forandring. At andre ikke nødvendigvis hører det jeg siger, hvis jeg ikke spørg ind til deres svar. Jeg forventer at jeg fremover vil blive endnu bedre til og bevidst om at tanker og adfærd må samstemmes for en tydelig klarhed.

Samlet set har forløbet været meget intensivt forstået således, at der har været meget at lære på kort tid. Gennem alle seks uger har Tine Nyholm altid været til rådighed og en stor støtte under hele forløbet.  Både under opgaveskrivning, men i det hele taget og derfor kommer jeg ud med viden og læring som jeg kan implementere i min fremtidige hverdag.”

– Anette Knudsen, Sygeplejerske 

Jeg kan varmt anbefale uddannelsesforløbet, som bidrager til den positive udvikling af det enkelte menneske med udgangspunkt i de kognitive principper og udviklingsformer.

Læring, viden og indsigt der giver stof til eftertanke og som jeg nu bruger i mit daglige virke, både privat og arbejdsmæssigt.”

– Niklas Hegnsted, Kontor med speciale i offentlig administration

”Gennem dette uddannelses forløb bliver du trænet, opkvalificeret, styrket og udviklet med baggrund i den nyeste evidensbaseret viden og veldokumenterede metoder. Du bliver beriget med viden om, hvordan du bringer dig selv og andre i optimal mental præstationstilstand, relevant både organisatorisk og praksisnært i øvrigt.

Tine er passioneret, engageret, vidende og formår at formidle så vedkommende, fængslende og overbevisende, at alle trods forskellighed frivilligt lader sig medinddrage og positivt forpligte. Tines vindende og tillidsvækkende personlighed skaber trygt fundament for optimal læring og udvikling.

Personligt har jeg hermed hen over læringsforløbet erfaret, hvor betydningsfuldt væredygtig selvledelse og selvindsigt er for at kunne præstere optimalt som kollega og medarbejder i en kompleks hverdag, hvor dialogisk kommunikation og accept af forskellighed er nøglen til fælles succes. Således har jeg fået viden om at erkendelsen af mine behov er kimen til al udvikling. Værdien af at være opmærksom på egen indre dialog. Hvordan det er afgørende for samarbejder at undre sig og byde op til dialog, der positivt forpligter, udvikler og afklarer.”

– Christel Krøjgaard, Receptionist

Se flere udtalelser fra kursister her

 

Nuværende hold er oftest interne virksomhedshold 

– Interne hold til virksomheder og organisationer, skræddersyes alt efter værtsvirksomhedens behov og forandringsvisioner.        

Kontakt Tine Nyholm pr mail: tn@commitmentlab.dk eller tlf: 31 17 09 17

 

Pris

Er afhængig af det specifikke forløb og antal deltagere i tråd med jeres og virksomhedens behov.

 

Uddannelsens udbyder

Som professionel udbyder har Commitment Lab specialiseret sig i ledelse, HR, kommunikation, strategi & organisation på et erhvervspsykologisk praksisorienteret plan. Vores fornemmeste opgave er at sparre og guide mennesker og organisationer til at yde deres bedste, meningsfuldt vedkommende, lærende og forretningsudviklende!

Commitment Lab samarbejder med værtsvirksomheder om skræddersyede læringsforløb, seminar og workshops med mentalorienteret fokus på frisættende og fremtidssikrende organisationsudvikling. Til enkeltpersoner tilbyder Commitment Lab åben uddannelse når efterspørgslen muliggør dette.  

CLLOGO2

Facebook
Twitter
LinkedIn