Efter PD uddannelse og i job!

Fra PD-uddannelsesforløb og styrket videre i job!

 

Anders S. Andersen, Cand.Scient. Pol, gennemførte åben PD-uddannelse maj-juni 2013.

Anders’s Case-problemstilling som Anders skrev case om (i uge 1) og som Anders analyserede, fortolkede og perspektivere på til den afsluttende skriftlige og mundtlige eksamen, drejede sig i store træk om:

Anders havde været ansat som arbejdsmiljøkoordinator i Staben i et center der er en del af en kommunal socialforvaltning. Forvaltningen er som udgangspunkt en strømlinet organisation, men en større organisationsændring til formål at decentralisere en stor del af stabsfunktionen fra det centrale niveau til det decentrale niveau bliver en dysfunktionel og kaotisk vekslen mellem stadig månedlige ændringer og stigende kaos og frustrationer. Selve forvaltningen er større og meget fragmenteret og præget af manglende sammenhængskraft og mangel på fælles retning og kultur. På centret hvor Anders opgave er at binde arbejdsmiljøorganisationen og MED sammen, udfordres og hæmmes Anders opgave af en centerchef der konstant iværksætter nye tiltag uden at allokere ressourcerne og uden at fremlægge en strategi der indeholder integration af praksis og samarbejde. Resultat: Kaos og store arbejdsmæssige og personlige omkostninger. Ny centerchef kommer til for at rydde op i kaos gennem 1 års tid, og Anders bliver opsagt da arbejdsmiljøkoordinatorstillingen nedlægges.

GENNEM PD-uddannelsesforløbet fik Anders via analyse, refleksion og perspektivering af sammenhængen mellem strategi og ledelsesstil/kultur indsigt i og erkendelse af hvad hvilke konsekvenser utydelig og manglefuld ledelse har og med hvilke følger. Ligeledes fik Anders ny viden, indsigter, aha-oplevelser, læring og kompetenceudvikling i forhold til at facilitere fælles mening, commitment og handlekraft i en fælles bæredygtig hverdag kendetegnet ved trivsel, sammenhængskraft og synergi, der netop har fokus på værdien af psykologisk og sociale kapital som de menneskelige kompetencer der når de anerkendes og udnyttes bedst skaber funktionsevne og produktivitet!

Anders udtalte sig på video til Commitment Lab om hans udbytte efter velgennemført PD-eksamen:

”Jeg synes jeg har fået et enormt stort udbytte af de her seks uger, hvor jeg har været i gang. Det der sådan rent fagligt har været udbyttet har været at jeg har fået utroligt fokus på kommunikation, coaching og organisationsudvikling som er vores hovedtemaer. Og man kan sige at grunden til at jeg synes jeg er lykkes rigtig godt her og at jeg har fået så stort et udbytte, det selvfølgelige med baggrund i vores udbyder, hvor Tine Nyholm i den grad har formået at skabe engagement. Og i kraft af at hun som vores underviser og vores coach i den grad har budt ind og har tilført en masse energi på holdet og til os som individer vil jeg sige vi alle sammen mig selv inklusive er kommet op på et højere aktivitetsniveau og tankeniveau som virkelig har rykket noget! Så alt i alt kan man sige, jeg har fået masser af god feedback. Jeg har fået masser af konstruktiv kritik. Jeg har fået masser af indsigt fra mine medstuderende og fra vores underviser. Så jeg synes jeg har fået øget selvtillid, øge styrke og jeg vil helt sikkert gøre det bedre når jeg kommer ud på min næste arbejdsplads.”

–          Anders S. Andersen, Cand.Scient. Pol.

EFTER og i job:

Kort tid efter velafsluttet PD-forløb blev Anders ansat i en 3-års projektansætteles i en kommune, hvor han er ansvarlig projektleder af et stort og ambitiøst Projekt Social Kapital.

 

Bjørg Joensen, Cand.Scient.Soc. og stærkstrømstekniker, gennemførte åben PD-uddannelse maj-juni 2013.

Bjørg’s Case-problemstilling som Bjørg skrev case om (i uge 1) og som Bjørg analyserede, fortolkede og perspektivere på til den afsluttende skriftlige og mundtlige eksamen, drejede sig i store træk om:

Bjørg havde været ansat som tekniker i en tiårig periode i en mellemstor virksomhed. Bjørg havde over årene nydt at samarbejde tæt med gode kollegaer, og var løbende avanceret i virksomheden, havde gennemgået lederuddannelse, deltog jævnligt i kurser og konferencer i udlandet og endte alligevel med det sidste 1½ år før hun selv sagde op, at føle sig dagligt irritabel og frustreret. Som tekniker indenfor mobilteknologi med udviklingsorienteret fokus, var Bjørgs hjertebarn at opdage og udvikle nye teknologiske produkter der kunne dække kundernes behov. Endskønt gensidig aftale med marketingsafdelingen om behovet, kundeefterspørgslen og værdien af det nye produkt, begyndte marketingafdelingen, efter en længere testeperiode med positivt resultat, at udvise manglende overblik over hvor testfasen var i det planlagte forløb. Da man på mødeplan fortsat tilsluttede sig at udvikle det nye produkt, men uden afgørelse og handling bag oplevede Bjørg dette, som udtryk for en faldende interesse der frustrerede Bjørg, der endte med at forlade virksomheden.

GENNEM PD-uddannelsesforløbet fik Bjørg via analyse, refleksion og perspektivering erkendelse af og indsigt i, hvordan manglende kommunikation og strategi skabte og fastholdt problemstillingen mellem de samarbejdende partnere, samt hvordan de kunne have håndteret situationen til gensidig gevinst. Bjørg fik indsigt i og redskaber til med styrket kommunikationskompetence at formidle værdien af sit budskab, samt dialogisk at facilitere ejerskab og positiv forpligtelse gennem fælles meningsforhandling til afklaring for gensidig gevinst og allokering af ressourcerne.

Bjørg udtalte sig på video til Commitment Lab om hendes udbytte, efter velgennemført PD-eksamen:

”Det udbytte jeg tager med mig er, at man f.eks. i en proces medtager flere perspektiver og ikke kun et. Hvor man f.eks. i forbindelse med en strategi ikke kun medtager den organisatoriske handlekraft, men også at man ser på processen og de gruppedynamikker der foregår, og at man også har fokus på den personlige handlekraft, hvor man ser på det enkelte individ og hvordan man kan optimere sin handlekraft der igennem. Så, vigtigheden af at nå fra A til B det er at man kritter ”banen” op og definerer hvad ”bolden” er, og så udnytter og er obs på de dynamikker der foregår i grupper. Og så den personlige handlekraft også rigtig meget. Være opmærksom på at man er i stand til at sige fra og ikke kun tage for ”gode varer” at ens adfærd kan vise hvad det er man tænker og føler.”

–          Bjørg Joensen, Cand.Scient.Soc

EFTER og i virksomhedspraktik:

Kort tid efter Bjørg havde afsluttet hendes PD-forløb kom Bjørg i virksomhedspraktik (1 års kontrakt) i en virksomhed der leverer services indenfor Olie & Gas industrien. Bjørg er med til at definere kernekompetencerne i virksomheden, samt med til at implementere et nyt HR-software system til registrering af kernekompetencer der skal danne rammerne for de kommende MUS-samtaler.

 

Charlotte Christiansen, Fysioterapeut og Master i folkesundhedsvidenskab (MPH), gennemførte åben PD-uddannelse oktober-november 2012.

Med stærk interesse for hvordan sundheds- & stresspolitikker implementeres i den organisatoriske hverdag valgte Charlotte til den afsluttende skriftlige og mundtlige eksamen, at centrere sin analyse og perspektivering omkring netop dette HR relaterede emne, som virksomheder i en stadig foranderlig tid alle har som udfordring. Charlotte havde i en tidligere ansættelse været konsulent i et konsulent firma. Charlotte var både ansat til at arbejde sundhedsorienteret med stress internt i virksomheden som coach, og havde en kundeportefølje som hun var sundhedsfaglig rådgiver for gennem flere år.

Kort beskrevet interesserede det Charlotte, hvordan virksomheder skal lykkes med at integrere strategi og politiske tiltag for mental sundhed og forebyggelse af stress, sådan at der faciliteres mening og troværdighed, som i daglig fælles praksis udvirker commitment og handlekraft.

Endskønt der var en formaliseret stresspolitik og overordnede hensigtserklæringer tilgængelig for alle i virksomheden, var der fortsatte arbejdsmæssige problematikker der bundede i problemer med kommunikation med ledelsen omkring arbejdsopgaver, manglende anerkendelse og stress.

Medarbejderne tager positivt imod ledelsens forslag om ugentlige ”Walk & Talk” sparring, men planen bliver ikke realiseret i praksis på grund af travlhed. Sparring, meningsforhandling og afklaring af implementering af stadigt kommende nye og flere arbejdsopgaver forbliver uløst. Derved lider tilliden til ledelsen et brud og det ender med at Charlotte stopper i virksomheden.

GENNEM PD-uddannelsesforløbet fik Charlotte via analyse, refleksion og perspektivering af sammenhængen mellem strategi, ledelse- og kommunikationskompetencer indsigt i, hvor afgørende det er for virksomhedens trivsel og funktionsevne at der arbejdes dynamisk og dialogisk med at skabe overensstemmelse mellem ledelsen teoretiske mentale modeller (dem vi taler om, og som vi tror styrer vores handlinger) og ledelsens faktiske mentale modeller (dem vi ikke er bevidste om, men som i virkeligheden styrer vores handlinger). Charlotte fik ny viden, læring og kompetenceudvikling i forhold til hvordan man kan facilitere fælles mening, commitment og handlekraft til en bæredygtig hverdag kendetegnet ved trivsel og sammenhængskraft. Forudsætninger for at implementere og høste værdien af sundhedsfremmende tiltag for eksempel stressforebyggelse og stresshåndtering i daglig bevidsthed og adfærd.

Charlotte sendte denne udtalelse til Commitment Lab’s hjemmeside, efter velgennemført PD-eksamen:

”Tak for 6 ugers forrygende rejse gennem kommunikationsuniverset indenfor “Samtalen som redskab – med organisationspsykologi og kognitiv kommunikation”. Det har været et krævende og meget givende og lærerigt forløb på et højt fagligt niveau. Med den ny viden bliver jeg en bedre udgave af mig selv både fagligt og menneskeligt. Tine er en stjerne der brænder stærkt, med et engagement der smitter og med hoved og hjerte på rette sted. Spænd sikkerhedsselen, nyd rejsen og du kommer stærkere og klogere videre efter 6 ugers intens læring.”

–          Charlotte Christiansen, Sundhedskonsulent og sundhedsfaglig rådgiver

EFTER og i job:

Kort tid efter Charlotte’s velgennemførte PD-uddannelsesforløb, blev Charlotte ansat i en kommune i Hovedstadsregionen som sundhedskoordinator fire dage ugentligt. Charlotte ønskede netop at finde ansættelse der yder hende mulighed for tid til efteruddannelse og freelance undervisning, og med Charlottes store erfaring med og passion for Mindfulness, var anledning og muligheden klar til at Charlotte i samarbejde med Commitment Lab udviklede et stærkt sundhedsfagligt kursustilbud indeholdende den bedste viden og praksis for væredygtighed og selvledelse med overskud som gennemslagskraft. Med Charlotte som ekstern underviser ved Commitment Lab gik startskuddet for kurset ”Kognitiv Coaching & Mindfulness – mental og fysisk væredygtighed til styrket fagligt virke” d. 12. august 2013.

 

Gitte Hansen, pædagog, gennemførte åben PD-uddannelse feb-april 2013.

Gitte’s Case-problemstilling som Gitte skrev case om (i uge 1) og som Gitte analyserede, fortolkede og perspektivere på til den afsluttende skriftlige og mundtlige eksamen, drejede sig i store træk om:

Gitte havde været ansat som pædagog på en folkeskole i 15 år inden for specialområdet. Gitte havde nydt og værdsat igennem årene at arbejde i tværfaglige teams, som var velfungerende og udviklende at være en del af. Politiske og kommunale beslutninger endte ud i en større omstrukturering og lederrokade i det kommunale skolevæsen, et af målene var at lukke specialklasserne på skolen Gitte var ansat på og inkludere børnene til “normalklasser”. Gitte og de andre pædagoger fik at vide at de skulle flytte med børnene og følge børnene. Det viste sig dog i praksis at de ressourcer, som børnene i special tilbuddet havde brug for i de kommende nysammensatte klasser ikke fulgte med, og at både lærerstillinger og 8 pædagogstillinger skulle spares væk, Gitte blev til hendes store overraskelse og efter 15 år sagt op(!)

GENNEM PD-uddannelsesforløbet fik Gitte ny viden, indsigter, aha-oplevelser, læring og kompetenceudvikling der fik Gitte til at genvinde hendes faglige passion. Gitte genvandt tiltroen til at kunne gøre en forskel, og modet til at handle på en faglig drøm, nemlig at starte egen coaching virksomhed. I forlængelse af uddannelsesforløbet glædede det os at sparre Gitte på opstart af egen virksomhed.

Gitte sendte denne udtalelse til Commitment Lab’s hjemmeside, efter velgennemført PD-eksamen:

”Da jeg første gang tog telefonisk kontakt til Tine Nyholm, var jeg ikke i tvivl om, at hun var et meget passioneret menneske, der virkelig brændte igennem på flere planer, hvilket gjorde mig nysgerrig. Igennem hele forløbet har Tine formået at afstemme faglige og personlige udfordringer, forventninger og passende frustration, som har betydet, at jeg har vovet at miste fodfæste og dermed ved Tines hjælp har fundet frem til, hvad der fremover er vedkommende for mig…jeg SKAL arbejde med coaching. Det er også vigtigt at nævne, at det giver mening at være i en studiegruppe igennem forløbet, da man har behov for at sparre fagligt og udveksle frustrationer undervejs, hvilket er en vigtig del af processen efter min mening.

Hele forløbet har været enormt interessant, og selvom jeg måske på forhånd var en smule kritisk i forhold til organisationspsykologi og ledelsesstrategier, så har undervisningen indenfor det felt helt sikkert skærpet min nysgerrighed og opmærksomhed fremadrettet. Tine er en eminent underviser/formidler. Hun er fagligt meget velfunderet, dygtig og yderst kompetent – hun underviser på et højt niveau. Derudover er hun også fokuseret på det enkelte menneske – det er vigtigt for hende at alle trives i forløbet, og hun går langt for at hjælpe og støtte i processen. Hun er nærværende, autentisk og har hjertet på rette sted.

Jeg er fuld af begejstring efter at have deltaget i Commitment Lab’s 6 ugers selvvalgt uddannelse, og jeg giver hermed mine bedste anbefalinger.”  

–          Gitte Hansen, Socialpædagog

EFTER:

Gitte startede selvstændig virksomhed 1. oktober 2013!

 

Annabell Louborg, pædagog, gennemførte PD uddannelsen oktober-november 2012.

Annabell’s Case-problemstilling som Annabell skrev case om (i uge 1) og som Annabell analyserede, fortolkede og perspektivere på til den afsluttende skriftlige og mundtlige eksamen, drejede sig i store træk om:

Annabell’s tidligere ansættelse i en lille integreret institution med 24 børn fordelt på to stuer, havde været en ansættelse i en institution der bar præg af at være ustruktureret, præget af stress blandt personalet, samt med høj udskiftning af personale. F.eks. var det intet fast personale der kunne sætte Annabell ind i institutionens dagligdag, da Annabell startede, da både lederen og stuepædagogen var syge.  I dagligdagen var der ofte ikke en sammenhæng mellem de værdier, der stod beskrevet i handleplanen, og den daglige praksis, som eksempelvis grundlæggende punker som nærvær og fordybelse med børnene. Når pædagogerne kom til souschefen med deres problemer var svaret, at der ikke var noget at gøre ved det, fordi vikarbudgettet var opbrugt. Det dårlige arbejdsmiljø fortsatte og endte til sidst med Annabell’s opsigelse.

GENNEM PD-uddannelsesforløbet fik Annabell viden, indsigter, aha-oplevelser, læring og kompetenceudvikling der gjorde en stærk positiv forskel for Annabell.

Annabell sendte os denne udtalelse at lægge på Commitment Lab’s hjemmeside, efter velgennemført PD-eksamen:

“Det unikke ved Tines kursus i organisationspsykologi er at det giver aha oplevelser og flow både i praksis og på det teoretiske plan, på den måde kommer undervisningen helt ind under huden.
I mit arbejde som pædagog, har jeg ofte savnet at få et stærkere personligt lederskab, for at blive bedre til at håndtere konflikter med børn, kollegaer og ledere, hvilket var grunden til at jeg startede på kurset. Kurset levede bestemt op til mine forventninger. Udover den viden og de redskaber jeg fik til konflikthåndtering, opnåede jeg også en større forståelse omkring hvad der forårsager stress og hvad der skal til for at forebygge stress.” 

–          Annabell Louborg, Pædagog.

EFTER og i job:

Kort tid efter Annabell var afsluttet hendes PD-forløb kom Annabell i job igen, som pædagog. Annabell er selv sikker på, at det bl.a. skyldes hendes styrkede kommunikative og dialogiske færdigheder, som har gjort hende skarpere på at kunne beskrive hendes faglighed, samt skarpere i hendes nærvær dialogisk til at afstemme forventninger og behov.

Facebook
Twitter
LinkedIn