Samtalen som redskab (AU)

 

Samtalen som redskab

– Effektfuld dialog med kognitiv kommunikation i organisationer

Formål

At den studerende får redskaber og færdighedstræning, der sætter ham/hende i stand til på en konstruktiv måde at gennemføre såvel den motiverende som den svære samtale på arbejdspladsen.

At deltagerne får færdigheder og handleerfaringer med dialogisk kommunikation og konstruktiv feedback, der skaber værdioplevelse og ejerskab på en måde, hvor modparten føler sig motiveret og oplever sig positivt forpligtet.

At deltagerne med kommunikationsfærdigheder samt konflikthåndteringsforståelse og –redskaber skaber erfaringer med at cope sig selv samt at kunne bringe andre i en optimal mental præstationstilstand. En tilstand af mental parathed og nærvær, der er afgørende for størst mulig udnyttelse af gruppens som de individuelle styrker og kompetencer (synergi).

 

Perspektiv

Ud af konteksten for generelle kommunikations- og coachingbegreber og principper tages der udgangspunkt i specifikt kognitiv psykologi. Fokus er på hvordan din mentale tilstand (tanker og følelser) er bestemmende for, hvor godt du udnytter dine personlige styrker og potentialer (talent, viden og færdigheder), og hvordan du meningsfuldt optimerer din lærings- og forandringsparathed, samt indgår bæredygtigt i daglige relationer, personlige, faglige som sociale.

 

Psykologiske vidensgrundlag

Kognitiv psykologi er den bedst dokumenterede og evidensbaserede viden, der findes om menneskers adfærd. Kognitiv psykologi har fokus på det særegent menneskelige, vores evner til at handle begrundet og udvikle os til stadig større gradere af kompleksitet gennem netop vores tanke- og læringsprocesser. Med baggrund i det værdi- og effektfulde af at arbejde målrettet med nuet og fremtiden med fokus på styrker og det, der lykkes, er den kognitive og positive psykologi uddannelsens psykologiske videns platform.

 

Vejledende indhold for Samtalen som redskab (valgfrit modul i Akademiuddannelsen i Human Resource):

1. Kommunikationsteori

2. Coaching og samtaleteori

3. Praktisk samtale, coaching og feedback

4. Konflikthåndtering

 

Pensum

Oestrich, I.H. (2010). Kognitiv coaching – forøg din ydeevne med kognitive principper. Dansk Psykologisk Forlag (sider 224).

Uddannelsesmappen med ”Coaching – perspektivering og dokumentation” (17 sider) samt øvrige indhold (ca. 70 sider med modeller og tekstdias).

 

Mål

Kursets mål defineres inden for fire hovedområder. Undervisningen og opgaverne tilrettelægges så den systematisk inddrager disse fire hovedområder.

 

Kommunikationsteori

At du:

 • Får kommunikationsteori på plads og får forståelse for kommunikationens afgørende betydning i daglig praksis
 • Kan opstille betingelser for organisationens dialogiske rum
 • Kan gøre brug af dialogiske konsulentmetoder
 • Kan formidle anerkendende og med gennemslagskraft
 • Kan præsentere og formidle strategier og teknikker til relevante ledere og kollegaer

 

Coaching og samtaleteori

At du:

 • Ved, hvad coaching definitorisk indeholder og indebærer
 • Kan opstille scenarier for coaching som udviklingsværktøj
 • Er bekendt med coachingteknikker og hvordan man lærer at coache
 • At du lærer at cope dig selv på egen indre dialog – hensigtsmæssigt lærer at blive din egen gode coach
 • At du lærer at coache andre således at deres tanker, følelser og adfærd arbejder succesfuldt for dem i forhold til deres mål, personlige som organisatoriske
 • At du kan bringe dig selv og andre i en optimal mental præstationstilstand

 

Praktisk (vanskelig) samtale, coaching og feedback

At du:

 • Opnår organisationsforståelse i forhold til muligheder og begrænsninger i det organisatoriske dialogiske rum
 • Kan analysere behovet for og stille krav til gennemførelse af vanskelige samtaler
 • Kan udarbejde samtaleskabeloner for vanskelige/svære samtaler
 • Kan kommunikere anerkendende og dialogisk
 • Kan benytte kommunikative virkemidler kontekst og relationsbestemt
 • Kan anvende coaching som samtalekunst
 • Kan formidle strategier og teknikker til relevante aktører og samarbejdspartnere
 • Kan formidle samtalen som et ledelses- og diagnosticeringsværktøj ikke behandlerrolle
 • I forbindelse med organisationens samtaleværktøjer er i stand til at instruere i feedback
 • Kan analysere behovet og give konstruktiv struktureret feedback
 • Kan udvikle og vedligeholde samtaleværktøjer til struktureret feedback

 

Konflikthåndtering

At du:

 • Kan analysere årsagerne til konflikter
 • Kan vurdere metoder til løsning af konflikter
 • Med sociale og kommunikative færdigheder kan anvende kommunikative virkemidler ved løsning af konflikter

 

Udbytte

 • En statsgodkendt akademiuddannelse (AU) i kommunikation og coaching
 • 10 ECTS point ved bestået eksamen og således internationalt godkendt meritgivende eksamensbevis
 • Eksamineret af statens censorkorps
 • Mulighed for Statens voksenuddannelses støtte (SVU) da uddannelsen er statsgodkendt i SVU-styrelsen
 • En praktisk kommunikationsuddannelse med fokus på kognitiv coachings virkningsfulde og veldokumenterede værktøjskasse
 • Interaktiv vinklet uddannelse, med operationel orientering og udgangspunkt i de virksomhedsprocesser og deres dialogiske diskurser, der er en del af dagligdagen
 • At beherske en lang række praktiske værktøjer, der på en forståelig, nem og enkel måde, vil gøre dig kompetent og erfaren
 • Større handlekraft og styrket personlig gennembruds- og gennemslagskraft
 • Erfaring for og færdigheder i virkningsfuld præsentationsteknik og formidling
 • Udvidet analytiske og refleksive færdigheder gennem forståelse for konflikter, forandringsparathed og kommunikation
 • Viden, forståelse og færdigheder i coping, selvledelse og kognitiv coaching, som værktøj og som samtalekunst i det organisatoriske  dialogiske rum
 • Professionel, effektiv og målrettet uddannelse, som underbygger og sikrer trivsel og succes såvel fagligt, personligt som organisatorisk

 

Eksamen

Det forventes at uddannelsesforløbet afsluttes med individuel mundtlig eksamen med udgangspunkt i obligatorisk skriftlig synopsis. Karakterbedømmelse gives alene ud for den mundtlige præstation. Ved bestået eksamen opnås 10 ECTS point. Særlige adgangsforudsætninger: Ingen.

 

Synopsis

Synopsen er vejledende på fem sider og skal indeholde beskrivelse i hovedpunkter af praktisk anvendelse af forskellige samtaleredskaber. Problemformuleringen med udgangspunkt i en praktisk problemstilling skal godkendes af underviser.

 

Undervisningsform

Undervisningsformen er designet med hovedvægten lagt på praksisnær udvikling, med fokus på interaktiv undervisning, hvor det tilsikres at både visuelle, auditive og kinæstetiske indlæringskanaler stimuleres. Viden omdannes til færdigheder med direkte kobling til deltagernes hverdag. Udviklingsforløbet gennem hele uddannelsen er et miks af live undervisning, workshops, træning/evaluering/feedback, ”hjemmeopgaver” i dagligdagen, udvalgt fagrelevant materiale samt bogen ”Kognitiv Coaching – Forøg din ydeevne med kognitive principper” (2010), uddannelsesmappe og opgaver.

 

Studieaktivitet

Uddannelsesforløbet strækker sig, med henvisning til fagmodulplanen og vejledende indhold, tidsmæssigt over 8,6 uger. Arbejdsindsats pr. uge er 18 timer, i hvilke den studerende forpligter sig til, at være studieaktiv.

 

Målgruppe

Udviklingsforløbet er unikt for personer som lederen, HR-chefen, personaleansvarlige og HR-medarbejdere, der ønsker at være en virkningsfuld formidler i det organisatoriske dialogiske rum og som er (med)ansvarlig for, at skabe resultater sammen med og gennem andre, samt personer, der i andre sammenhænge står overfor en rådgivende og/eller coachende funktion, eksempelvis ældre- og sygepleje. Herudover er udviklingsforløbet effektfuldt for alle, der i deres daglige arbejde har kontakt til og relationer med andre mennesker og hvor kommunikationen er et vigtigt redskab.

 

Undervisere

Tine Nyholm – Cand.pæd. i pædagogisk psykologi, proceskonsulent og stifter af og dirketør i Commitment Lab ApS, der er en erhvervspsykologisk konsulentvirksomhed. Til daglig er Tine kognitiv proceskonsulent og coach, såvel i det offentlige som det private danske erhvervsliv.  Tine er kognitivt oplært og trænet coach, af Cultivators grundlægger, som er grundlægger af kognitiv coaching i Norden. Tine har gennem praksisforskning i selvværd, mestringsevne og pædagogisk videnledelse i praksisfællesskaber, skabt nye indsigter og begreber. Med passion for mennesker og udvikling, skaber Tine naturligt både overblik, fælles engagement og resultater, som proceskonsulent, underviser og mentalcoach.

Jeanett Kiy – Cand.jur., seksårig erhvervspsykologisk uddannelsesmæssig baggrund, certificeret coach og psykoterapeut MPF. Jeanett er en erfaren kompetenceudviklinger, træner og underviser. Lige som Jeanett er censorgodkendt på AkademiUddannelserne.

 

Uddannelsens udbydere

Commitment Lab tilbyder uddannelsen i samarbejde med Professionshøjskole eller Erhvervsakademi, alt efter værtvirksomhedens Region og ønske om vejlende indhold.

 

Investering

Da uddannelsen er statsgodkendt kan der ansøges om SVU støtte i SVU-Styrelsen, se: www.svu.dk

Er du/dine medarbejdere støtteberettiget, får du/i en forhåndsgodkendelse inden uddannelsens/fagmodulets start. Tilskuddet bliver udbetalt til din arbejdsgiver/ virksomheden, hen over uddannelsesperioden. Da uddannelsen primært udbydes som interne hold, er den samlede pris for et hold, afhængig af antal deltagere og specifikke behov for uddybning af processer samt af anvendelsen af undervisere undervejs.

 

Tilbudsgivning og tilmelding

Tilbudsgivning og tilmelding, med udgangspunkt i værtsvirksomhedens behov og ønsker, sker til Commitment Lab, Tine Nyholm tn@commitmentlab.dk eller på telefon 31 17 09 17.

 

Oplysninger i øvrigt

Er du SVU berettiget?

Hvad er ECTS-systemet?

Hvad kan Merit/ ECTS bruges til?

 

Regler for SVU berettigelse

 • Være fyldt 25 år. Du kan ikke få SVU, hvis du er fyldt 65 år, når uddannelsen begynder.
 • Være ansat i en dansk virksomhed, være dansk statsborger, bo i Danmark eller være ligestillet med danske statsborgere.
 • Inden for de sidste fem år skal du have været beskæftiget svarende til mindst tre år på fuld tid, hvis du er fuldtidsbeskæftiget, når du søger SVU. Du er fuldtidsbeskæftiget, når du søger SVU, hvis du i de sidste 10 uger, før du søger, har haft 37 timers arbejde om ugen. Er du deltidsbeskæftiget, skal du have været beskæftiget svarende til mindst to år på fuld tid.
 • Hvis du er lønmodtager, skal virksomheden godkende, at du må deltage i uddannelsen.
 • Du får løn fra virksomheden og du må ikke få anden offentlig støtte under uddannelsen.

Har du tidligere fået SVU bedes du kontakte os.

 

ECTS-systemet

ECTS-systemet står for European Credit Transfer System. Det er et system til meritoverførsel inden for videregående uddannelser.

Systemet er udviklet i EU til at beskrive det tidsmæssige omfang og faglige indhold af de studieperioder og enkeltelementer, der indgår i en videregående uddannelse. ECTS-systemet er en fælles europæisk standard, og det kan derfor bruges ved meritoverføring af studieperioder gennemført ved forskellige uddannelsesinstitutioner i udlandet eller i Danmark.

ECTS-systemet består af:

 • en kvantitativ del i form af et pointsystem
 • en kvalitativ del i form af “informationspakker”
 • en karakterskala

Den kvantitative del, ECTS-point, er en værdi, der tillægges de enkelte kursusenheder i en uddannelse. ECTS-point er således en måleenhed for den arbejdsindsats, som den studerende skal yde for at gennemføre kursusenhederne.

Alle danske videregående uddannelsesinstitutioner skal anvende ECTS-pointssystemet. Det gælder fx også akademi, diplom- og masteruddannelser.

Hvad kan Merit/ ECTS bruges til

Det er en fælles EU-standard, som kan bruges til meritoverførsel af moduler på samme uddannelsesniveau gennemført ved forskellige uddannelsesinstitutioner i udlandet eller i Danmark.

Formålet med merit er, at man ikke behøver at lære det samme to gange. Hvis der er et eller flere fag, som er gennemført i en anden uddannelse, kan man – efter visse regler – derfor blive fritaget for disse fag i en ny uddannelse.

Når man får merit for et fag, betyder det normalt, at man hverken skal følge undervisning i faget eller skal gå til prøve heri.

Rekvirer brochure her: tn@commitmentlab.dk

Facebook
Twitter
LinkedIn