Ledelse i praksis – Strategisk ledelse gennem positiv psykologi (AU)

 

Ledelse i praksis

– Strategisk ledelse gennem positiv psykologi

Formål

”Ledelse i praksis – Strategisk ledelse gennem positiv psykologi” har til formål at kvalificere dig til på professionel vis at kunne varetage strategisk ledelse i praksis og herigennem videreudvikle din egen personlige ledelsesadfærd.

 

Målgruppe

Ansatte med strategisk ledelsesansvar i private, offentlige og frivillige organisationer.

 

Vejledende indhold for Ledelse i praksis (valgfrit modul i Akademiuddannelsen i Ledelse):

1. Ledelsesteori

2. Personlig lederstil-/udvikling

3. Kommunikation

4. Lærings- og udviklingsprocesser

5. Konflikthåndtering

6. Metode

 

Mål

Kursets mål defineres inden for seks hovedområder. Undervisningen og opgaverne tilrettelægges så disse seks hovedområder systematisk inddrages.

 

Ledelsesteori

At du:

 • har kendskab til generelle praksisrelaterede ledelsesteorier
 • kan analysere sammenhængen mellem lederens menneskesyn og ledelsesform
 • kan vurdere ledelsesformers effektivitet i konkrete ledelsessituationer
 • har kendskab til forskellige ledelsesmæssige krav og forventninger, som medarbejdere, kolleger, ledelse samt øvrige interessenter stiller til varetagelsen af lederrollen

 

Personlig lederstil-/udvikling

At du:

 • kan analysere sit eget tidsforbrug på forskellige ledelsesopgaver samt anvende forskellige personlige planlægningsværktøjer
 • kan vurdere betydningen af personlighedstræk og de psykologiske drivkræfter for varetagelse af lederens opgaver
 • kan vurdere forskellige ledelsesformers effektivitet i konkrete ledelsessituationer og anvende disse i praksis

 

Kommunikation

At du:

 • kan forstå betydningen af dialog som et ledelsesværktøj og kunne forholde sig bevidst og analyserende til kommunikationssituationen og dennes betydning for egen gennemslagskraft samt få en grundlæggende forståelse for kommunikationsprocessen
 • kan forstå forhandlingssituationen og tilegne sig metoder til håndtering af en forhandlingssituation
 • kan forstå dialogens betydning i det formelle møde mellem leder og medarbejder (møder, svære samtaler mv.) og tilegne sig metoder til at håndtere disse situationer
 • kan anvende relevante værktøjer i forbindelse med præsentation af budskaber og problemstillinger for en gruppe af mennesker og herunder forstå betingelser og forudsætninger for læring og udvikling samt brugen af pædagogiske/kreative teorier og virkemidler i udviklingsprocesser

 

Kommunikationsteori og -forståelse

At du:

 • kan forstå betingelser og forudsætninger for læring og udvikling
 • kan arbejde med egen læring og kompetenceudvikling
 • kan sparre og skabe grundlag for andres udvikling
 • kan forstå brugen af pædagogiske og følelsesmæssige teorier og virkemidler i egen- og personaleudviklingsprocesser

 

Konflikthåndtering

At du:

 • kan forstå og analysere forskellige konflikttyper og konfliktens grundlæggende natur
 • kan vurdere konflikten og på baggrund heraf vælge mellem forskellige konfliktløsningsmetoder

 

Metode

At du:

 • har kendskab til opbygningen af et typisk projekt
 • har kendskab til hvordan et problem formuleres og hvilke krav der stilles
 • har kendskab til projektudarbejdelsesprocessen

 

Studieaktivitet

Uddannelsesforløbet strækker sig, med henvisning til fagmodulplanen og vejledende indhold, tidsmæssigt over 8,6 uger. Arbejdsindsats pr. uge er 18 timer, hvorved den studerende forpligter sig til, at være studieaktiv.

 

Undervisningsform

Der veksles mellem forskellige engagerende undervisningsformer: workshops, analyse af cases, teoretiske inspirationsforelæsninger, praktiske eksempler. Ligeledes inddrages internettet aktivt i undervisningen.

 

Eksamensopgave

Du skal udarbejde en skriftlig projektrapport med udgangspunkt i en praktisk problemstilling. Problemformuleringen skal godkendes af skolen.

 

Eksamen

Individuel mundtlig eksamen med udgangspunkt i skriftlig projektrapport, hvor projektrapporten og mundtlig fremstilling vægter ligeligt i én samlet karakter.

 

Udbytte

 • En statsgodkendt AkademiUddannelse (AU) i praksisnær ledelse og personligt lederskab
 • 10 ECTS point ved bestået eksamen og således internationalt godkendt meritgivende eksamensbevis
 • Mulighed for Statens voksenuddannelses støtte (SVU) da uddannelsen er statsgodkendt i SVU-styrelsen
 • Eksamineret af statens censorkorps

 

SVU-tilskud

Da uddannelsen er statsgodkendt kan der ansøges om SVU-støtte i SVU-Styrelsen, se www.svu.dk

Er du / dine medarbejdere tilskudsberettigede, får virksomheden en forhåndsgodkendelse inden uddannelsens start. Tilskuddet udbetales til virksomheden hen over uddannelsesperioden.

 

Undervisere

Claus Nygaard – Professor i Management Education, Ph.d., cand.merc. (strategi, organisation, ledelse). Claus har 15 års erfaring i udvikling og afholdelse af lederuddannelse. Modtaget undervisningspris som bedste underviser på Copenhagen Business School. Har modtaget flere internationale priser for forskning og formidling. Har publiceret i førende journals indenfor Public Sector Management, International Management and Organisation, Evaluering of Assessment, Higher Education. Er stifter og director for den internationale akademiske association Learning in Higher Education. Speciale: praksis-baseret læring, action-reflection-learning-forløb, identitet og læring, personlig udvikling gennem reflekteret sammenknytning af akademi og empiri.

Lars Ginnerup – Cand.psych., er pionér som positiv erhvervspsykolog (siden 2005) og som facilitator og procesdesigner (siden 1985) – tidligere forsker – og nu prisbelønnet ekstern lektor på CBS. Lars driver Lykkeklinikken, som er 100 % specialiseret i positiv psykologi.

 

Regler for SVU-tilskud

Følgende krav skal være opfyldt for at en deltager kan modtage SVU-tilskud:

 • Deltageren skal være mellem 25-65 år på tidspunktet for uddannelsesstart.
 • Deltageren skal være ansat i en dansk virksomhed, være dansk statsborger, bo i Danmark eller være ligestillet med danske statsborgere på tidspunktet for uddannelsesstart.
 • Hvis deltageren er fuldtidsbeskæftiget (har haft 37 timers arbejde om ugen inden for de seneste 10 uger før uddannelsesstart), når uddannelsen begynder, skal deltageren inden for de seneste fem år have været beskæftiget svarende til mindst tre år på fuld tid. Er deltageren deltidsbeskæftiget (har haft mindre end 37 timers arbejde om ugen inden for de seneste 10 uger før uddannelsesstart), skal deltageren inden for de seneste fem år have været beskæftiget mindst to år på fuld tid.
 • Virksomheden skal godkende deltagelse i akademiuddannelsen.
 • Deltageren modtager løn fra virksomheden og må ikke modtage anden form for offentlig støtte under uddannelsesperioden.

ECTS-systemet

ECTS-systemet står for European Credit Transfer System. Systemet er udviklet i EU til at beskrive det tidsmæssige omfang og faglige indhold af de studieperioder og enkeltelementer, der indgår i en videregående uddannelse. ECTS-systemet er en fælles europæisk standard, og det kan derfor bruges ved meritoverføring af studieperioder gennemført ved forskellige uddannelsesinstitutioner i udlandet eller i Danmark. Alle videregående uddannelsesinstitutioner skal anvende ECTS-pointssystemet. Det gælder fx akademi, diplom- og masteruddannelser.

ECTS-systemet består af:

 • en kvantitativ del i form af et pointsystem
 • en kvalitativ del i form af “informationspakker”
 • en karakterskala

Formålet med merit er, at man ikke behøver at lære det samme to gange. Hvis et fag er gennemført som element i en uddannelse, kan man – efter visse regler – blive fritaget for dette fag i forbindelse med deltagelse i en anden uddannelse. Når man får merit for et fag, betyder det normalt, at man hverken skal følge undervisning i faget eller skal gå til prøve heri.

 

Uddannelsens udbydere

Commitment Lab tilbyder uddannelsen i samarbejde med Professionshøjskole eller Erhvervsakademi, alt efter værtvirksomhedens Region og ønske om vejlende indhold.

 

Tilbudsgivning og tilmelding

Kontakt direktør Tine Nyholm, Commitment Lab, på mail: tn@commitmentlab.dk eller på telefon 31 17 09 17.

Facebook
Twitter
LinkedIn