Væredygtig mindset, ægte fremtoning – Salg med relations skabende gennemslagskraft

Optimer din personlige gennemslagskraft med overensstemmelse i selvledelse, vinderattitude & målsætning – og styrk dine muligheder for meningsfuld succes!

 

3 dags Masterclass

2 Glade til reception TROR på os selv væredygtigt

At have og at skabe betydning!                        

… så enkelt kan salg udtrykkes med værdiskabende relationer til følge!

Bevidstgør tanker og handlinger mod målet!

… så befriende og værdisættende kan performance gøres!

At skabe rum for den enkelte og for teamet!

… Gøre teamet til en udviklende base!

Denne 3 dags Masterclass er for dig, der er bevidst om at tiden og enestående salgs- og samarbejdsrelationer kalder på menneskeligt nærvær, omtanke, indlevelse, autenticitet, passion og intuition – som praktisk fordrer dialogbaseret meningsforhandling til fremme af erkendelse, perspektivering og stillingstagen. Dig, der ønsker forskningsbaseret og praksisorienteret inspiration til at arbejde strategisk frisættende og positivt forpligtende med teamets menneskelige kompetencer. Dig, der er klar over at det nye fokus i succesfulde virksomheder stadig stigende er på værdien af psykologisk og social kapital, som afgørende parameter på kvaliteten af samarbejderne, interne og eksterne.

Helt generelt er disse tre lærende dage for dig og det team, der ønsker som kulturbærere og kollegaer at forpligte jer selv på fortsat reflekteret nærværende – menneskeligt og professionelt virke – kendetegnet ved omtanke og autenticitet, som netop afgørende for graden af tillid, respekt og commitment både relationelt, fagligt og organisatorisk.

Formål & udbytte:

 • Du får viden og værktøjer til, hvordan du med mental parathed tilgår dagens udfordringer og muligheder med væredygtig selvledelse, bevidst og udviklende.
 • Du får greb og metoder, der kan bringe dig selv og andre i den optimale tilstand af trivsel, hvor I reflekteret vil kunne styrke jeres sammenhængskraft, strategiske commitment og performance.
 • Du får salgsværktøjer og indsigt, der vil løfte og tilpasse din salgsperformance, optimere tiden og ressourcer, samt sætte dig i fordelagtig forhandlingsposition.
 • Du får viden om og øvelser i at kommunikerer, så både din indre dialog og dine talehandlinger interaktivt – arbejder FOR og ikke imod dig. Ligesom du får indsigt i og metoder til at formidle dine budskaber tydeligt, autentisk og med vedkommende gennemslagskraft.
 • Gennem øvelser og dialogisk refleksion, guides du til forståelse af, hvordan du kan forankre din nye viden og indsigter praktisk i din hverdag.

 

1. Masterclass dag – Væredygtig selvledelse® med nærvær til enestående salgsrelationer

 
Har du tænkt over at ofte, modarbejder vi os selv uden at vi ved det, fordi vi ikke kender os selv og vores indre dialog godt nok. Ny forskning dokumenterer, at vores tanker og følelser har afgørende betydning for både vores velvære og glæde, hvor godt vi udnytter vores kompetencer samt, hvor gode vi er til at mestre dagligdagens udfordringer og undgå stress. Både vores personlige og faglige udvikling er altså baseret på vores tankeprocesser og følelsesliv, som afgørende for vores trivsel, kvaliteten af vores relationer samt muligheder for meningsfuld succes.

Til selvrefleksion, hvad vil du svare på spørgsmål som:

 • Har du tænkt over relationen mellem at kende dig selv, energien og det nærvær du opleves ved?
 • Har du tænkt over at det at gøre en forskel i verden, begynder med, hvordan vi fremstår?
 • Er du bevidst omkring, hvilken betydning din indstilling har, for din trivsel, din attitude, dine relationer og dine resultater?
 • Vidste du, at når du holder noget tilbage, undlader at sige fra eller til, begrænses energien fysisk og mentalt for alle personer tilstede?
 • Hvordan mestrer du hverdagens udfordringer, som eksempelvis forandring, forbehold og afslag?
 • Hvad har du til gode at gøre anderledes eller mere af?

 

Det løfterige faktum er at vi som mennesker har mulighed for ved tænkning og refleksion at få erkendelse af, hvem vi er, hvad vi tillægger værdi samt, hvordan vi vil forpligte os (og andre) til at tage ansvar. Væredygtig selvledelse® muliggør, at vi med mental parathed kan navigere bevidst og udviklende i hverdagens muligheder og udfordringer. Når vi kender os selv, vores værdier og vores værd, accepterer og tager dagligt ansvar for, hvem vi er, da er vi væredygtige relationelt, kollegialt, som personligt hver især.

Du lærer på dag 1: IMG_6917

 • Metoder til at erkende hvem du er, hvad du ønsker og hvordan du udtrykker dig herom
 • Hvordan at kunne bringe dig selv og andre i en optimal mental præstationstilstand
 • Hvordan at være proaktiv medskaber af stemning, klima, relationer og strategiske målsætninger
 • At tilgå konflikter og forskellighed udviklende til øget vækst personligt, fagligt, relationelt og organisatorisk
 • At navigere med væredygtig selvledelse og opnå mere autenticitet i både egen og relationelle faglige virke

 

2. Masterclass dag – Salgsoplevelsen, at facilitere den værdibaserede salgsrelation, i tråd med kundens virkelighed og innovative vækst

 
Har du tænkt over hvor afgørende kemi mellem mennesker er og hvor stor en del af vores beslutninger der træffes på baggrund af relationelle interesser. Ny forskning dokumenterer, at salgsoplevelsen har suverænt størst betydning for opbygning af loyalitet med en vægtning på 53% (kilde: Dr. Robert Cooper). At bevare og stadig udvikle enestående salgsrelationer handler om for det enkelte salg, som for det relations opbyggende formål samt for virksomhedens vækst, at fokusere målrettet på, hvordan tilsammen – bevidsthed, de rigtige kompetencer og autenticitet – bringes i spil i alle salgets faser til glæde og gavn for egen udvikling og vækst i samarbejdsrelationen.

Til selvrefleksion, hvad vil du svare på spørgsmål som:

 • Har du tænkt over relationen mellem dit produkt, din løsning og kundens behov?
 • Er du bevidst om at kunder er forskellige og hvad dette kræver af dig at skulle matche?
 • Er du klar på relevansen mellem at kende kundens agenda og være afklaret med ressourcerne og deres muligheder i dit organisatoriske bagland?
 • Vidste du at nyere forskning dokumenterer at overensstemmelse mellem de ord vi siger og vores adfærd tilhørende, er afgørende for troværdighed og tillid?
 • Har du tænkt over at kvaliteten af dine kunderelationer er relateret til synlighed omkring din forretning?
 • Hvilke relationer har du til gode at styrke eller skille dig af med?

Du lærer på dag 2: Svend Erik på om hans mundtlige præsentation

 • Metoder til at identificere, finde og sandsynliggøre kundens behov – at skabe gode salgsoplevelser
 • Hvordan du bliver nærværende og fokuseret i samspil med kunden, i tråd med salgets faser
 • Hvordan du formidler dit produkt og dine ydelser af relevans for din kunde og jeres samarbejde
 • At kunder vil udfordres og have samarbejdspartnere der skaber værdi
 • At sætte dig i kundens sted og agere empatisk i forhold til den enkelte kunde og den konkrete situation
 • At opbygge positive og udviklende enestående kunderelationer, med vækst og indfrielse af økonomiske målsætninger for øje

 

Det løfterige faktum er at kunden ønsker også at komme til sagen! Professionelt salg er et håndværk der kræver forberedelse, træning og relations kompetent nærvær, hvor held og tilfældigheder minimeres, til fordel for overblik og øget indtjening. De færreste organisationer har ’tid’ til kaffemøder, hvor indholdet og formålet ikke er tydeligt, og med en eller anden form for værdi for egen virksomhed. Salgets faser og bevidstheden om forløbet er afgørende for at finde og identificere kundens behov og dermed værdien, samtidig med at indsigten i faserne skal bruges dynamisk og fleksibelt, alt efter situationen.    
 

3. Masterclass dag – Dialogisk relationskompetence – at gøre sig fortjent til enestående kundesamarbejder, gensidigt givende

 
Hyldevarer, forudsigelighed og hierarkisk maskinbureaukrati hører fortiden til og både lineær og velmenende rådgivning favner ikke den kompleksitet, forskellighed og dynamik nutiden er kendetegnet ved. Det oplyste menneske og de konkurrenceorienterede virksomheder anno 2020 vil ikke længere foreslås, fortælles og fastholdes – kunden af i dag, vægter interesse, nærvær, professionel sparring og fremtidssikrende værdiskabende refleksion. Kunden af i dag vil involveres, engageres, overbevises og positivt forpligtes gensidigt respektfuldt og forretningsorienteret vedkommende.

Med alsidig viden om bevægegrunde, meningsdannelse og hvordan erkendelse, motivation og ejerskab er en indefra og-ud proces, handler det nærvær som kunden kan have tillid til og respekt for, om interesse, autenticitet og professionel relationskompetence – et nærvær som ér et dialogisk anliggende!

At ville kunder til egen fordel og med vægt på og ønske om accept af vores løsning (BALA), er for professionelle salgsorganisationer af i dag udskiftet med, som fornemmeste opgave at guide og sparre kunden til erkendelse af den optimale Strategi i tråd med kundens konkrete Behov og forandringsvisioner  (BESE – Behov> Erkendelse> Strategi> Ejerskab).

Dialogisk salgs- og relationskompetence er afgørende idet vi forstår os selv og verden gennem samtaler, hvorfor meningsforhandling og italesættelse er et must for så vel selvforståelse og identitetsskabelse, som for motivation, samspil og resultatskabelse. Som lærende og skabende væsener trives vi bedst, nyder mest og skaber størst, når vi kan udvikle os i dialogiske samarbejder, hvor vi har mulighed for at opleve at vi er sammen med de rigtige om det vigtige, ikke mindst når vi som kunde skal vælge bæredygtige salgs- samarbejdspartere.    

Til selvrefleksion, hvad vil du svare på spørgsmål som:

 • I hvilken grad vægter du dialogisk behovsafklaring og forventningsafstemning i salgsarbejdet?
 • Hvad er det, dine kunder er tilfredse med og hvad vil kunne gøre dig fortjent til merforretning?
 • Har du tænkt over, hvordan dit mindset, din fremtoning og din kommunikation, tilsammen udgør dine talehandlinger, der former og præger folks indtryk og opfattelse af dig?
 • Vidste du at neuro-salg og mentalorienteret samarbejde befordrer dialogisk at sparre og guide kunden/hinanden: udforskende og perspektiverende til erkendelse, nysyn og vilje til forandring?
 • Hvad oplever du er en svær samtale og hvordan tilgår og tackler du sådanne?
 • Har du tænkt over, hvilken overensstemmelse der er mellem dit svar på ovennævnte spørgsmål og din daglige glæde, kvaliteten af dine salgsrelationer og graden af succes?

 

Det løfterige faktum er at samtale og dialog, der skaber indsigt i tankeprocesser og deres natur faciliterer erkendelse, som er afgørende for al personlig udvikling og forandring. Fagligt er dialogisk frisættelse af organisationens menneskelige kompetencer, daglige samarbejder og feedbackkultur afgørende for sammenhængskraft, arbejdsglæde, tilhørsforhold og resultatskabelsen i hverdagen, fordi:

 • DIALOGISK ledelses-, forhandler- & udviklingskultur sender forbehold og konflikter retur, FRISAT!
 • Hvorvidt vi er DIALOG-makkere eller distance-flakkere er både personligt, salgs- og forretningsafgørende
 • At gøre et salg (BALA) hører fortiden til. Salg anno 2020 handler om at gøre sig fortjent til enestående kunderelationer (BESE) vedkommende, gensidigt værdiforøgende og innovativt forretningsudviklende

Du lærer på tredje opfølgende dag: IMG_23681

 • At kommunikere og formidle vedkommende, følelsesmæssigt intelligent og positivt forpligtende
 • Dialogisk at kunne aktivere egne og andres følelser og tanker i undrende og værdiskabende retning
 • Som formidler og kulturbærer at gøre dig fortjent til motivation og ejerskab for gensidig givende aftaler
 • Hvordan at praktisere dialogbaseret forhandler- & udviklingskultur, der opbygger og styrker enestående kunderelationer

 
 
 
 

Masterclass holdere:

Tine NyholmTine Nyholm – Cand.pæd. i pædagogisk psykologi, stifter såvel som direktør i Commitment Lab der på 12. år er professionel udbyder af akademiske læringsforløb, uddannelse, Workshop og Masterclass der integrerer teori og praksis med udviklingsbehov og forandringsvisioner.

Kognitiv proceskonsulent og professionel praktiker med speciale i uddannelse af hele praksisfællesskaber kendetegnet ved høj psykologisk og social kapital, som uddannelsesansvarlig, underviser og eksaminator. Udøvende mental coach og erhvervspsykologisk supervisor. Medforfatter i nyere antologier om fremtidens ledelse, og om coaching som et af tidens stærkeste værktøjer til udvikling.

Kim M

Kim Madsen – Ejer af salgs- og performancevirksomheden Bydoing, der fokuserer på kompetenceudvikling indenfor salg, samt mindset og adfærds optimering i forhold performance.

22 års salgserfaring, fra junior konsulent til salgsdirektør, med en troværdig gennemslagskraft og salgstekniker på et meget højt niveau. Erfaringer fra sportens verden med indsigt i perfomance og væredygtig mindset. Stadigvæk aktiv ultraløber (løb udover marathon distancen). Uddannet kognitiv coach og Change Management på MBA niveau.

Yderligere oplysninger om åbne eller interne virksomhedshold:

Kontakt for yderligere oplysninger/vejledende brochure eller for aftale om uforpligtende sparringsmøde om jeres interne organisatoriske behov: Tine Nyholm, Commitment Lab, på tlf. 31 17 09 17 eller pr mail: tn@commitmentlab.dk

CLLOGO2

Facebook
Twitter
LinkedIn