Fri for stress

”Når fremmedgørelse og brud truer psyken, er det sundt at have det skidt”

(Hans Henrik Knoop)

Ifølge Videncenter for Arbejdsmiljø koster sygemeldinger som følge af stress samfundet 37 milliarder kr. årligt. Cirka en tredjedel af alt sygefravær skyldes stress.

I artiklen “Klager over stress eksploderer” i Berlingske Tidende, fredag d. 8. juni 2012, beskrives hvordan de danske fagforeninger oplever en markant fremgang i antallet af stresstilfælde. I en rundringning foretaget af avisen beretter 12 fagforbund enstemmigt om en markant vækst i antallet af henvendelser relateret til stress eller dårligt psykisk arbejdsmiljø siden finanskrisen i 2008.

Ifølge Arbejdsskadestyrelsen er der i 2014 en stigning på 64% (siden 2007) i anmeldte psykiske erhvervsskader som stress, angst og depression! www.ask.dk

Simultant med vores hurtigspeedede samfund, globalisering samt fortsat økonomisk udfordrende tider der byder på større produktionskrav og færre ressourer, er der mere og mere der indikerer at stress er en daglig udfordring for de fleste. Stress i den faglige dagligdag kan være relateret til:

1) personlig sårbarhed og mistrivsel fastholdt af egne uhensigtsmæssige tanker, følelser og adfærd, eller simpelthen at der er uoverensstemmelse mellem personens færdigheder/kompetencer og de arbejdsopgaver personen står over for.

2) dårlig eller mangelfuld ledelse og tydelighed omkring forventninger/ansvar kan både skabe utryghed og stress, som det kan skabe negativt psykisk arbejdsmiljø. Uduelige chefer er skyld i, at 140.000 danskere hvert år bliver ramt af stress på jobbet.

3) virksomhedens manglende indsigt i, hvorledes en person ramt på begyndende eller negativ stress skal imødekommes, støttes og hjælpes.

 

Konsekvenser af stress:

Både de personlige som organisatoriske følger af stress er uhensigtsmæssige og begrænsende, for livskvalitet, trivsel og effektivitet.

Personligt kan det ende med længerevarende sygemelding og fravær fra arbejdspladsen, hvilket kan få ulykkelige menneskelige som helbredsmæssige konsekvenser for den sygemeldte.

Organisatorisk skaber det utryghed og uro i kollegagruppen og både praktisk som økonomiske uhensigtsmæssige følger for virksomheden.

Spørgsmål til selvransagelse:

 • Har jeres virksomhed en stress-politik og indeholder den specifikke anvisninger til at håndtere stress?
 • Hvilke værdier og fokus har jeres virksomhed på den menneskelige omsorg for de ansatte?
 • Hvad vil jeres medarbejdere svare på spørgsmål som: hvor er denne virksomhed på vej hen? hvad skaber I af betydning for jeres aftagere? ved du helt konkret, hvordan du prioriterer opgaver og indsatser i dagligdagen? (meningsfuld forventningsafstemning)
 • Hvor god er I som ledere og kulturbærer til at kunne bringe jer selv og jeres medarbejdere i en optimal mental præstationstilstand?
 • Hvor opmærksom er I på de følelsesmæssige diskurser i dagligdagen og deres indvirkning på trivsel og samarbejde?
 • Ved du, som leder og formidler, hvordan du aktiverer medarbejdernes følelser og tanker i undrende og positiv retning?
 • Ved du, at manglende mening kan føre til meningsløshed, og at meningsløshed er et afgørende element i depressionsforskning?
 • Hvad er følgerne af et negativt psykisk arbejdsmiljø?
 • Hvor meget tid og energi går der i jeres dagligdag med, tankeprocesser, tvivl og mismod – i forhold til at kredse om problemer og konflikter?
 • Hvor gode og effektive har jeres ansatte mulighed for at være i et negativt og stressfyldt miljø?
 • Hvordan kan I imødekomme sårbarhed og forbehold og frisætte til fælles mening, commitment og handlekraft?

 

Mental optimal præstationstilstand – FRA stress TIL modstandskraft og mestringsevne:

”Mental sundhed er en tilstand af trivsel, hvor individet kan udfolde sine evner, kan håndtere dagligdags udfordringer og stress, på frugtbar vis kan arbejde produktivt samt er i stand til at yde et bidrag til fællesskabet.”

(Sundhedsstyrelsen 2010)

Commitment Lab anvender kognitiv coaching i arbejdet med at identificere, afdække og regulere personlige som arbejdsmiljømæssige forhold der fremmer og fastholder stress.

Commitment Lab opfordrer og tilskynder ledere og kulturbærer i organisationer til at styrke deres menneskelige kompetencer og sætte “scenen” i dagligdagen både fagligt som mentalt. Med et reflekteret nærvær, at engagere og skabe tilhørsforhold, ejerskab og relationer af gensidig ansvarlighed om fælles mening, commitment og handlekraft – med den sunde selvrespekt, gode trivsel og høje effektivitet dette muliggør.

 

Kognitiv Coaching i organisationer – bæredygtig samarbejde gennem ledelse af væredygtig commitment:

“Den kognitiv coach sparrer og guider fokuspersonen til indsigt i og stillingstagen til, hvorvidt personens tanker, følelser og adfærd arbejder for eller imod personen, samt hvad personens holdninger og overbevisninger giver af trivsel, samspil og målopfyldelse. Formålet er at lære personen væredygtig selvledelse i tanker og handling. ( ) Kognitiv Coaching anno 2014 er en kombination af kognitiv neurovidenskab, forskningsbaserede kognitive og positiv-psykologiske metoder, sundhedsfremme samt nyere organisationspsykologisk forskning om relevansen af fokus på mentale modeller ved udviklingen og implementeringen af strategier i daglig organisatorisk praksis.”  

(Nyholm, 2014)

 

*** Kontakt os for et møde hvor vi sammen kan klarlægge jeres behov for henholdsvis personlig coaching, Workshop/Temadag, og/eller et udviklingsforløb.

Facebook
Twitter
LinkedIn