Kognitiv Coaching – Individuelt og grupper

Vidste du at STRESS/konflikt er udgangspunkt for læring?

 

Var du klar over at hverdagens stimuli, valg, krav og stressorer er afgørende for din mentale sundhed?

 
 

Ovennævnte er muligt når:

 • Jeres daglige samarbejde vægter dialogisk feedbackkultur
 • Når jeres daglige leder er tilgængelig ved behov for sparring
 • Når det er legitimt at lære af sine fejl, fremfor at fejle at være lærende
 • Når forandring og konflikt tilgås som naturlige stadier i udvikling og vækst
 • Når menneskelige kompetencer som indlevelse, omtanke og empati vægtes
 • Når den enkelte i samarbejdet oplever sig stolt, værdsat og positivt forpligtet
 • Når forventningsafstemning af ansvar, roller og beføjelser er specifik og realiserbar
   
   

Er der ét eller flere af ovennævnte punkter, du ikke får opfyldt i hverdagen på din nuværende arbejdsplads – da vil Kognitiv coaching gøre dig klogere på:

Hvad du har af naturligt behov
Hvilken betydning dette har for dig
Hvad der fastholder og hvad der vil kunne frisætte
Hvad du har til gode at gøre anderledes for at blive mødt på dine behov
Hvordan du i praksis forpligter din ledelse/dine kollegaer respektfuldt udviklende
 

Kontakt Tine Nyholm: tn@commitmentlab.dk eller ring på tlf: 31 17 09 17

 
IMG_2545
 
Generelt er coaching som værktøj og strategi gennem de seneste år blevet mere og mere populært. Når personer individuelt eller i grupper søger erkendelse, afklaring, større arbejdsglæde og bedre resultater.

Nyere metodebog “Coaching i nyt perspektiv” (2014) advokerer for Coaching som et af tidens stærkeste værktøjer til udvikling! (se anmeldelser nederst på siden her)
 
At værne det menneskelige og kunne værdsætte hver dag – med veldokumenteret kognitiv coaching:

Når nuet føles rigtigt, og vi føler os opstemte, glade, energifyldte, fortræffelige, tilfreds og tillidsfuld er følelser en fantastisk tilstand at være i. Når vi omvendt er “ramt” på vores følelser, og føler eksempelvis sårbarhed, frustration, ærgrelse, usikkerhed, tvivl, magtesløshed og angst, er det vigtigt at vide at følelser ikke kan reguleres med følelser – forløsning, forståelse, frisættelse og fornyet tiltro og energi, muliggøres ved at blive imødekommet på sine følelser og via egen italesættelse blive guidet til selvindsigt, erkendelse og refleksion af såvel situationen, behov og mulige måder at tilgå på derfra.

Med andre ord, er det løfterige at ved tankens kraft kan vi gennem tænkning og erkendelse tage herredømme over tolkning og betydning, trivsel, adfærd og resultatskabelse.  Den kognitive coachingmetode, som hviler på evidensbaserede indlæringspsykologiske principper, kan hermed anbefales både individfokuseret og i det organisatoriske rum til at udforske og udfordre mentale modeller, mindset og mentalitet.

Det handler ikke om at være tilfreds og tilpasse sig for enhver pris – det handler om at tilgå hverdagen nærværende i nuet, hvor du/vi er bevidste om at identificere, hvad vi tænker og føler i den givne situation / er vi iderige eller er vi opgivende… oplever vi os trygge eller føler vi os usikre på f.eks. en uventet nyhed – når vi er bevidste om at “mærke efter” har vi muligheden for at undre og at udtrykke os omkring vores behov/mening/ide/forbehold og gør vi dette, da agerer vi på den ene side med integritet (selvværds styrkende) tro mod os selv, og på den anden side agerer vi tydeligt i samarbejdet, med mulighed for at andre kan møde os på vores behov (relations styrkende).

Kognitiv coaching anno 2020 er en kombination af kognitiv neurovidenskab, forskningsbaserede kognitive og positiv psykologiske metoder, sundhedsfremme samt nyere organisationspsykologisk forskning om relevansen af fokus på mentale modeller ved udvikling og implementeringen af strategier i daglig organisatorisk praksis. Kognitiv Coaching er således en veldokumenteret metode til at bevidstgøre og udvikle mennesker mentalt. En metode der tilsikre at tanker, følelser og adfærd arbejder for, og ikke imod, personen i forhold til personens mål.

Mental parathed:

Den kognitive model handler om tanker og erkendelse på det tankemæssige plan. Menneskers tanker og følelser (mentale tilstand) er suverænt styrende for vores adfærd. Vores mentale tilstand i den givne situation, er afgørende for vores vurderinger, vores indstilling, måde at interagere som problemløse på. Kognitiv Coaching er således først og fremmest en lærings- og udviklingsproces med sigte på sunde tankemønstre, hensigtsmæssige handlinger og konstruktive løsninger.
 
Mental sundhed afgørende i dagligdagen:

”Mental sundhed er en tilstand af trivsel, hvor individet kan udfolde sine evner, kan håndtere dagligdags udfordringer og stress, på frugtbar vis kan arbejde produktivt samt er i stand til at yde et bidrag til fællesskabet.”

(Sundhedsstyrelsen)

 
Mental parathed, et organisatorisk anliggende:

”Skal psykologi, mentale modeller og mentalitet ikke være vores største barriere når vi møder udfordringer og forandringer i hverdagen, da bliver indsigt i hvad der skaber positive emotioner, mental parathed og vilje til forandring afgørende elementer i bæredygtige praksisfællesskaber. ( ) At være optimal mental præstationsparat yder os mulighed for at gå til læring og udvikling i et skabende nærvær, der bliver nydelsesfuldt og yder mulighed for at virkeliggøre det udbytte vi fremadrettet har behov for som organisation.”

(Nyholm, 2013)

Væredygtig selvledelse:

“Væredygtig selvledelse praktiseres, når det – gennem den kognitive coaching – bliver muligt at styrke selvindsigt og mestringsevne til at vælge sin væren og yde sit bedste, med den sunde selvrespekt, meningsfuldhed og tilfredsstillelse dette giver.”

 (Nyholm, 2014)

Hvad er Kognitiv Coaching:

 • Kognitiv Coaching er en ledelses- og samarbejdsform, hvor coachen udvikler en gruppe eller enkeltpersoner til at frisætte sine personlige talenter, styrker og ressourcer meningsfuldt optimalt.
 • Kognitiv Coaching er et struktureret forløb, der med udgangspunkt i et specifikt behov (ønske eller udfordring) ender ud med en konkret handleplan for den der coaches (fokuspersonen).
 • Kognitiv coaching er en metode til at spørge, lytte og observere, instruere, vejlede, undervise, træne og give feedback.
 • Kognitiv Coaching er den mest virkningsfulde metode til at bevidstgøre mennesker om deres tanker, følelser og kropslige reaktioner, og udvikle dem mentalt mod mere hensigtsmæssig og værdi skabende adfærd.
 • Kognitiv Coaching er en metode der faciliterer erkendelse, selvindsigt, stillingstagen og ejerskab for så vel udfordringen/visionen som den nyerkendte strategi for målopfyldelse.
 • Kognitiv Coaching er anerkendende og konstruktiv konflikthåndtering.
 • Kognitiv Coaching er en effektfuld metode til at identificere, imødekomme, håndtere, regulerer og frisætte stress.
 • Kognitiv Coaching er daglig samtalekunst der anerkender, imødekommer og positivt forpligter.
 • Kognitiv Coaching er sundhedsfremmende.
 • Kognitiv Coaching er befordrende for Væredygtig selvledelse® 

 
Værdierne af Kognitiv Coaching:

 • Kognitiv Coaching hjælper med til at udvikle og regulere fokuspersonens tanker og følelser.
 • Kognitiv Coaching skaber erkendelse og ejerskab af både tidligere fastholdelse af problemet samt fremtidig opnåelse af ny målsætning.
 • Kognitiv Coaching udfordrer tankefælder, uhensigtsmæssige holdninger og nedbrydende vaner.
 • Kognitiv Coaching skaber tiltro til egne ressourcer og således mod til mere hensigtsmæssig adfærd.
 • Kognitiv Coaching fremmer nærvær i nuet til at praktisere væredygtig selvledelse til at kunne navigere bevidst og udviklende i hverdagens muligheder og udfordringer.
 • Kognitiv Coaching guider fokuspersonen til indsigt og færdigheder i at kunne bringe sig selv i en optimal mental præstationstilstand.
 • Via den kognitive analyse opnår fokuspersonen indsigt i den personlige betydning i spil, samt mulighed for at turde se tingene, som de faktisk er – hvormed den reelle udfordring kan reflekteres, analyseres og perspektiveres.
 • Kognitiv Coaching hjælper fokuspersonen til øget bevidstgørelse af egne tanker og følelser, således at der kan opnås øget ansvar for, og herredømme over, egen adfærd, vedholdenhed og opnåelse af succes (mere hensigtsmæssige og værdiskabende handlinger).
 • Kognitiv Coaching giver indsigt i og mod til at reflektere, hvorvidt der er overensstemmelse mellem personens ideelle jeg og faktiske jeg.
 • Kognitiv Coaching afdækker: Hvor er du nu? (tanker, følelser og adfærd). Hvor vil du hen? (værdi, fordele og muligheder). Hvad skal der til? (ressourcer, forpligtelse og adfærd).
 • Kognitiv Coaching skaber således: Selvindsigt. En styrket identitet. Personlig udvikling. Anerkendelse og øget performance.
 • Kognitiv Coaching og kognitiv kommunikation: faciliterer styrket psykologisk og social kapital i organisationer.
 • Kognitiv Coaching fremmer følelsesmæssig intelligent lederskab, afgørende for relationskompetence og kvaliteten af samarbejder.

 

Åben uddannelse til dig der har mulighed for erhvervs akademisk at opkvalificere dig praksisnært:

 

”Coaching og Konflikthåndtering (AU) – Væredygtig ledelse® og psykologisk sundhed med kognitiv dialog” Se mere her 

 
Kognitiv Coaching i nyt perspektiv: 

…. beskrives i NY metodebog “Coaching i nyt perspektiv” (2014) ved bidragyder Tine Nyholm:

Kapitlet ”Kognitiv Coaching – Væredygtig selvledelse og effektfuld dialog” synliggør, at psykologisk og social kapital er grundlæggende for menneskets mentale sundhed og udvikling. Det påvises, hvordan den virkningsfulde kognitive coachingmetode, som hviler på evidensbaserede indlæringspsykologiske principper, kan anvendes både individfokuseret og i det organisatoriske dialogiske rum til at udforske og udfordre mentale modeller, mindset og mentalitet.

Det illustreres, hvordan kognitiv coaching faciliterer ”væredygtig selvledelse” og giver fokuspersonen anvisninger til at integrere de kognitive principper i hverdagens beslutningsprocesser. Det perspektiveres yderligere, hvordan vi med meningsfuld succes kan frisætte individuelle potentialer til optimal mental præstation i samarbejdet i det organisatoriske dialogiske rum.

SE videoklip med Tine Nyholm ved bogreceptionen hos Hans Reitzels Forlag d. 22/10 2014:

Kontakt os for mere information om kognitiv coaching (individuel coaching, gruppecoaching eller coachinguddannelse).

Du er også VELKOMMEN til  at kontakte Tine Nyholm direkte på tlf. 31 17 09 17 eller mail tn@commitmentlab.dk

*** Vi kan anbefale vores åbne Kognitive Coach- & mentoruddannelse : Se mere her 

Anmeldelser af antologien “Coaching i nyt perspektiv” SE dem her:

Coaching i nyt perspektiv – HK Statbladet

Coaching i nyt perspektiv – Psykologi Nyt

Coaching i nyt perspektiv – DBC

Facebook
Twitter
LinkedIn